Wykaz tytułów podał (25 marca 2011 r.) przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich

, na podstawie art. 75b ust. 6

ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze

(Dz. U. z 2009 Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) w zw. z art. 332

ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.).

Wybrane akty stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2011 roku.

Zobacz wykaz aktów prawnych:

1. ustawa z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

2. ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,

3. Traktat z 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

4. ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

5. ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

6. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

7. ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

8. ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,

9. ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

10. ustawa z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,

11. ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

12. ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

13. ustawa z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,

14. ustawa z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,

15. ustawa z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,

16. ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

17. Traktat z 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

18. ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

19. ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

20. ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

21. ustawa z 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych,

22. ustawa z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

23. ustawa z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

24. ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

25. ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,

26. ustawa z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,

27. ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

28. ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

29. ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

30. ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

31. ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

32. ustawa z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,

33. ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

34. ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

35. ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

36. ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

37. ustawa z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

38. ustawa z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

39. ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

40. ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

41. ustawa z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,

42. ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,

43. ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

44. ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

45. ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,

46. ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

47. ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

48. ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

49. ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

50. ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

51. ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Zobacz: kalendarz egzaminów prawniczych w 2011 roku

Zobacz: testy online

Zobacz więcej w serwisie:

Prawnicy, doradcy i biegli » Aplikacje / egzaminy zawodowe