Naczelna Rada Adwokacka uchwaliła nowy program szkolenia aplikantów oraz regulamin aplikacji. Od 2012 r. obejmie aplikantów I roku, regulamin zaś wszystkich.

Jak mówi Agnieszka Zemke-Górecka, przewodnicząca komisji kształcenia aplikantów NRA, celem reformy jest należyte przygotowanie aplikantów do zawodu oraz wyrównanie ich szans na to we wszystkich izbach.

– Zajęcia muszą mieć charakter praktyczny, mobilizować aplikanta do wykonywania określonych zadań, które będą sprawdzane, tak żeby wiedział, co robi źle, i mógł to poprawić – stwierdza Agnieszka Zemke-Górecka.

Warsztaty i kazusy

– Wprowadzamy absolutnie nowatorskie metody kształcenia – podkreśla Małgorzata Gruszecka z NRA, która brała udział w przygotowywaniu reformy. – Aplikanci będą musieli aktywnie uczestniczyć w zajęciach i przygotowywać się do nich. Te obowiązki będą egzekwowane.

5 tysięcy - tylu jest aplikantów adwokackich

Wykłady mają się stać rzadkością i ustąpić miejsca takim metodom szkolenia, jak ćwiczenia i seminaria z rozwiązywaniem kazusów i analizą orzecznictwa. Podczas zajęć warsztatowych aplikanci będą zaś uczyć się stosowania prawa – opracowywać pisma procesowe pod kontrolą prowadzących. Więcej ma być też symulowanych rozpraw sądowych, podczas których adepci palestry będą na żywo analizować przebieg procesu i zachowania sądu oraz pełnomocników.

12  tysięcy adwokatów jest dziś wpisanych na korporacyjne listy zawodowe

Na każdym roku aplikacji – podzielonym na dwa semestry z dwumiesięczną przerwą letnią – ma być minimum 140 godzin zajęć (tzw. lekcyjnych, czyli 45-minutowych). Grupy mają liczyć od 20 do 25 osób. Na zajęcia wszyscy powinni zaznajamiać się z materiałami, które dostaną z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

– Nowością będą bloki przedmiotowe: karny na I roku i cywilny na II – aplikanci będą jednocześnie poznawać praktyczne działanie instytucji prawa materialnego i procesowego.

Chcemy też położyć dużo większy nacisk na zajęcia z etyki zawodowej, również praktyczne, obejmujące zasady zachowania się adwokata wobec samorządu, klienta czy względem sądu – dodaje Agnieszka Zemke-Górecka.

Kolokwia i sprawdziany

Regulamin przewiduje surową sankcję za nieobecności na zajęciach – 16 nieusprawiedliwionych godzin może oznaczać niedopuszczenie do kolokwium, a w efekcie nawet usunięcie z aplikacji.

Zmienią się formy sprawdzania umiejętności i wiedzy: będą dwa kolokwia końcowe – z prawa karnego na koniec I roku oraz z prawa cywilnego na zakończenie II roku szkolenia (praca pisemna, sporządzenie pisma lub dokumentu prawnego połączona z ustnym sprawdzaniem wiedzy). Niezaliczone kolokwium oznacza poprawkę. Jeśli ktoś jej nie zda, ma nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach oraz nie odrabiał zadań, jego miejsce na aplikacji stanie się wysoce niepewne.

Przewidywane są sprawdziany w trakcie szkolenia: na I roku łącznie z etyki, zasad wykonywania zawodu oraz ustroju sądownictwa (w czerwcu). Na III roku przeprowadzone będą praktyczne sprawdziany z prawa gospodarczego i handlowego, administracyjnego oraz z procedury sądowoadministracyjnej.

Zobacz także:

Prawnicy, doradcy i biegli

»

Adwokaci i radcowie

»

Adwokaci

Prawnicy, doradcy i biegli

»

Aplikacje / egzaminy zawodowe