Przyszli radcowie nie będą musieli przygotowywać się z prawa zamówień publicznych, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, prawa własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W porównaniu z wykazem aktów prawnych, które stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych egzaminu dla kandydatów na adwokatów w 2013 r., różnica w ilości wynosi aż 9 ustaw.

Zobacz wykaz:

1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

2. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,

3. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,

4. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

5. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,

6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

7. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

8. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,

9. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

10. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

11. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

12. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

13. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

14. ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,

15. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

16. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,

17. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,

18. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

19. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

20. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

21. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

22. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

23. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

24. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

25. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

26. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

27. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

28. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

29. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

30. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

31. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

32. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

33. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

34. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,

35. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

36. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

37. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,

38. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

39. Kodeks Etyki Radcy Prawnego załącznik do uchwały Nr 5 VII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007 r.,

40. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,

41. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Przewodniczący zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski podał do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski, na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.).