Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu upływa w dniu 21 lutego 2014 r.

Wniosek należy złożyć na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33, z dopiskiem „wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka".

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 260,00 zł. Należy ją uiścić do 21 lutego 2014 r. na konto resortu sprawiedliwości w Narodowym Banku Polskim na nr rachunku: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka".

Wniosek powinien zawierać następujące dane osobowe:

- imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zameldowania, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego.

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

- oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, w przypadku dołączenia do wniosku o dopuszczenie do egzaminu dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną.