Egzamin zawodowy zbliża się wielkimi krokami. „Rz" i CH Beck pomagają się do niego przygotować.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego: elektrownia wiatrowa, przesłanki rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 KPA.

Czytaj także:

Egzamin zawodowy 2021: zadanie z prawa gospodarczego

Egzamin zawodowy 2021: Powtórka z etyki i zasad wykonywania zawodu

Kazus składa się z następujących elementów:

1) wstępu – wyjaśnienia do stanu faktycznego i zadania dla aplikantów;

2) dokumentacji w postaci:

a) decyzji Nr 9/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunków i zasad zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie trzech elektrowni wiatrowych z przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej GPZ S. na terenie działek [...][...] i [...][...] w obrębie S., gmina S.;

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

b) wniosku o stwierdzenie nieważności tej decyzji, złożonego przez sąsiadów inwestora z 7.7.2008 r.;

c) decyzji SKO w Warszawie z [...].3.2011 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w ppkt a;

d) decyzji SKO w Warszawie z [...].4.2011 r. o utrzymaniu w mocy własnej decyzji, o której mowa w ppkt c;

3) propozycji rozwiązania kazusu wraz z omówieniem istotnych problemów faktycznych i prawnych.

WSTĘP – Kazus dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Taką inwestycją w tym przypadku były elektrownie wiatrowe.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie odmówiło stwierdzenia nieważności tej decyzji, uznając, że interpretacja art. 6 pkt 2 GospNierU jako inwestycji celu publicznego może objąć także elektrownie wiatrowe w tym sensie, że wobec rozbieżnych interpretacji tego przepisu co do elektrowni wiatrowych w sytuacji, gdy decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego już co do takiego urządzenia została wydana, nie stanowi to rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 KPA

Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało ten pogląd po ponownym rozpatrzeniu sprawy.

ZADANIE

Sporządź skargę administracyjną na decyzję SKO w imieniu sąsiadów inwestora, a zarazem wnioskodawców, w zakresie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy, lub też opinię o bezzasadności skargi administracyjnej. Należy przyjąć, że decyzja ta została doręczona pełnomocnikowi skarżących 8.5.2011 r. i że termin do złożenia skargi administracyjnej jest otwarty. Należy uwzględnić współczesny dorobek doktryny i orzecznictwa, niezależnie od konwencjonalnej daty sporządzania skargi lub opinii.

Wójt Gminy Skrzeszew, [...].2.2020 r. Skrzeszew GP.3366.8cp.2011.RK

Decyzja Nr 9/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 54 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, Spółki A. z siedzibą w G., reprezentowanej przez dwóch członków zarządu, Filipa C. i Karola Ł. ustalam warunki i zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie trzech elektrowni wiatrowych z przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej GPZ S. na terenie działek [...] i [...] w obrębie S., gmina S.