Na początek

Apelacja powoda/pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego/Okręgowego w (...) z (...) r. o sygn. akt (...), prawidłowo doręczonego wraz z uzasadnieniem pełnomocnikowi powoda/pozwanego w dniu (...) r.

ZOBACZ:  pełna treść wzoru apelacji (pdf)

Działając w imieniu powoda/pozwanego, powołując się na udzielone mi pełnomocnictwo, które składam w załączeniu, na podstawie art. 367 § 1 i 2 KPC, zaskarżam wyrok Sądu Rejonowego/Okręgowego w (...) z (...) r. o sygn. akt (...), np.:

> w całości;

> w części oddalającej powództwo co do kwoty (...) wraz z ustawowymi odsetkami od tej kwoty oraz w części orzekającej o kosztach postępowania, tj. objętej pkt (...) i (...) wyroku;

> w części oddalającej powództwo w zakresie żądania ponad kwotę (...), tj. co do kwoty (...) wraz z ustawowymi odsetkami od tej kwoty oraz w części orzekającej o kosztach postępowania, tj. objętej pkt (...) i (...) wyroku;

> w części oddalającej powództwo, tj. (...) oraz w części orzekającej o kosztach postępowania, tj. objętej pkt (...) i (...) wyroku;

> w części zasądzającej kwotę (...) wraz z ustawowymi odsetkami od tej kwoty, tj. objętej pkt (...) wyroku;

> w części zasądzającej odsetki ustawowe od kwoty (...);

> w części objętej pkt (...) wyroku w zakresie nierozłożenia świadczenia na raty;

> w części uchylającej nakaz zapłaty co do kwoty (...) i oddalającej powództwo w tym zakresie, tj. objętej pkt (...) wyroku;

> w części utrzymującej nakaz zapłaty co do kwoty (...) wraz z ustawowymi odsetkami od tej kwoty i uwzględniającej powództwo w tym zakresie, tj. objętej pkt (...) wyroku;

> w części uwzględniającej/oddalającej powództwo, tj. (...)

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 2 KPC zaskarżonemu wyrokowi zarzucam:

1. Naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy,

tj. (przykłady naruszeń skutkujących nieważnością postępowania – art. 379 KPC):

 

Lista zarzutów

- art. 1 i 2 § 1 KPC w zw. z art. 199 § 1 pkt 1 KPC przez uznanie sprawy o (...) za sprawę cywilną należącą do właściwości sądów powszechnych oraz nieodrzucenie pozwu, podczas gdy sprawa ta powinna być rozpoznana przez sąd szczególny, a w konsekwencji nieważność postępowania na podstawie art. 379 pkt 1 KPC;

- nieważność postępowania na podstawie art. 379 pkt 1 KPC, z powodu niedopuszczalności drogi sądowej, wynikającą z naruszenia art. 1 KPC i rozpatrzenia sprawy, która nie stanowi sprawy cywilnej;

- art. 1105 § 1 KPC i art. 1104 § 2 KPC w zw. z art. 1105 § 6 KPC poprzez rozpoznanie sprawy, co do której strony zawarły umowę o poddanie jurysdykcji sądów państwa obcego, wyłączając jurysdykcję sądów polskich, pomimo podniesienia przez pozwanego zarzutu umowy wyłączającej jurysdykcję sądów polskich, co stanowi przyczynę nieważności postępowania na podstawie art. 1099 § 2 KPC;

- art. 64 § 1 KPC w zw. z art. 199 § 1 pkt 3 KPC poprzez zaniechanie odrzucenia pozwu z powodu braku zdolności sądowej po stronie powodowej, który to brak nie został uzupełniony zgodnie z przepisami KPC, a w konsekwencji nieważność postępowania na podstawie art. 379 pkt 2 KPC;

- art. 379 pkt 2 KPC w zw. z art. 65 § 1 KPC w zw. z art. 199 § 1 pkt 3 KPC poprzez zaniechanie odrzucenia pozwu z powodu braku zdolności procesowej po stronie powoda, za którego nie działał przedstawiciel ustawowy, i który to brak nie został uzupełniony zgodnie z przepisami KPC, co w konsekwencji doprowadziło do nieważności postępowania;

- art. 379 pkt 2 KPC w zw. z art. 67 § 1 KPC w zw. z art. 199 § 1 pkt 3 KPC poprzez zaniechanie odrzucenia pozwu z powodu istnienia braków w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem uniemożliwiających jej działanie, które to braki nie zostały uzupełnione zgodnie z przepisami KPC, co w konsekwencji doprowadziło do nieważności postępowania;

- art. 379 pkt 2 KPC w zw. z art. 86 i 87 KPC poprzez rozpoznanie sprawy w sytuacji, gdy pozwanego reprezentowała osoba niemogąca pełnić funkcji pełnomocnika procesowego, z uwagi na brak zdolności postulacyjnej, co w konsekwencji doprowadziło do nieważności postępowania;

- art. 89 KPC poprzez rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy w sytuacji, gdy pozwanego reprezentowała osoba, która nie złożyła w sprawie pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy ani której pełnomocnictwo nie zostało udzielone ustnie do protokołu, co w konsekwencji doprowadziło do nieważności postępowania na podstawie art. 379 pkt 2 KPC;

- art. 192 pkt 1 KPC w zw. z art. 199 § 1 pkt 2 KPC poprzez zaniechanie odrzucenia pozwu i rozpoznanie sprawy, pomimo że o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku sprawa wcześniej wszczęta, a w konsekwencji nieważność postępowania na podstawie art. 379 pkt 3 KPC;

- art. 363 § 1 KPC i art. 366 KPC w zw. z art. 199 § 1 pkt 2 KPC poprzez zaniechanie odrzucenia pozwu i rozpoznanie sprawy, pomimo że o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa została już prawomocnie osądzona, a w konsekwencji nieważność postępowania na podstawie art. 379 pkt 3 KPC;

 

Nie ten skład

- art. 47 § 2 KPC, art. 46 § 1 USP poprzez rozpoznanie sprawy przez sąd, którego skład był jednoosobowy, podczas gdy ustawa dla tego typu spraw przewiduje skład jednego sędziego i dwóch ławników, oraz którego przewodniczącym był sędzia sądu niższego, a w konsekwencji nieważność postępowania na podstawie art. 379 pkt 4 KPC;

- art. 48 § 1 pkt 2 KPC poprzez rozpoznanie sprawy przez skład sądu, w którym brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy, będący wnukiem powoda, co stanowi przyczynę nieważności postępowania na podstawie art. 379 pkt 4 KPC;

- art. 214 § 1 KPC poprzez nieodroczenie rozprawy z (...) pomimo niedoręczenia pełnomocnikowi powoda zawiadomienia o terminie posiedzenia sądu, przez przeprowadzenie i zamknięcie rozprawy w tym dniu i wydanie wyroku, co stanowi przyczynę nieważności określoną w art. 379 pkt 5 KPC;

- art. 17 pkt 3 KPC poprzez rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy o roszczenia wynikające z prawa prasowego przez sąd rejonowy, podczas gdy w sprawach tych właściwy jest sąd okręgowy bez względu na wartość przedmiotu sporu, co stanowi przyczynę nieważności postępowania na podstawie art. 379 pkt 6 KPC;

- art. 177 § 1 pkt 1 KPC przez niezawieszenie postępowania z urzędu, pomimo że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy jest zależne od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego, będącego postępowaniem prejudycjalnym, którego przedmiot stanowi element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie;

- art. 177 § 1 pkt 3 KPC przez zaniechanie zawieszenia postępowania z urzędu, pomimo że rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu rentowego, przed którym zostało wszczęte odrębne postępowanie o ustalenie uprawnień powódki do zasiłku chorobowego;

- art. 194 KPC poprzez brak wezwania do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanego osoby (...), pomimo złożenia wniosku w tym zakresie przez pozwanego;

- art. 195 KPC poprzez brak zawiadomienia o toczącym się procesie osoby (...), pomimo że jej łączny z (...) udział w sprawie w charakterze powoda jest konieczny, a powód oznaczył w wyznaczonym terminie tę osobę w taki sposób, by jej zawiadomienie było możliwe;

- art. 203 § 4 KPC poprzez uznanie za niedopuszczalne cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia przez powoda oraz rozpoznanie sprawy, pomimo że – wbrew rozstrzygnięciu sądu – cofnięcie pozwu nie było sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego ani nie zmierzało do obejścia prawa;

- art. 213 § 2 KPC poprzez bezzasadne uznanie za zmierzające do obejścia prawa uznanie powództwa przez powoda, pomimo że uznanie pozwu było uzasadnione w okolicznościach faktycznych sprawy i w świetle obowiązujących przepisów prawa;

- art. 246 KPC poprzez przyjęcie, że dowód z zeznań świadków (...) i (...) zgłoszony na okoliczność faktu dokonania zapłaty jest niedopuszczalny, pomimo że ograniczenia dowodowe wynikające z tego przepisu dotyczą wyłącznie okoliczności faktu dokonania czynności prawnej;

- art. 214 § 1 i art. 241 KPC poprzez nieodroczenie rozprawy w dniu (...) pomimo istnienia przeszkody uniemożliwiającej powodowi udział w rozprawie, która to przeszkoda była znana sądowi, co skutkowało (...), a także poprzez oddalenie wniosku pełnomocnika powoda o powtórzenie postępowania dowodowego w zakresie dowodów przeprowadzonych na rozprawie w dniu (...), co uniemożliwiło powodowi zadawanie pytań świadkowi (...) oraz (...), co miało wpływ na wynik sprawy, z uwagi na oparcie się przez sąd na niepełnym materiale dowodowym;

- art. 217 §  2 KPC przez niedopuszczenie dowodu z zeznań świadka (...), na okoliczność (...), pomimo że powódka dowiedziała się o tym, iż (...) była świadkiem zdarzenia (...) dopiero (...), co stanowi o braku winy powódki we wcześniejszym niezgłoszeniu tego dowodu;

ZOBACZ:  pełna treść wzoru apelacji (pdf)

Z czego się uczyć do egzaminu - polecane publikacje

- M. Jurgilewicz, J. Witas „Postępowanie cywilne",

- M. Kołakowski, „Apelacje cywilne", 2 wydanie,

- „Egzaminy prawnicze MS", wydanie 6, tom 1,

- „Egzaminy prawnicze MS", wydanie 6, tom 4,

- „Egzaminy prawnicze MS", wydanie 3, tom 3,

- „Kodeks cywilny". Orzecznictwo Aplikanta, wydanie 3,

- ?„Kodeks postępowania cywilnego". Orzecznictwo Aplikanta, wydanie 3.