[b]Ustawy[/b] (poz. 119 – 120), z 19 grudnia 2008 r. i 9 stycznia 2009 r., o zmianie ustawy:

- kodeks karny wykonawczy; wejdzie w życie 14 marca,

- o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw; 11 lutego.

[b]Rozporządzenie Rady Ministrów[/b] (poz. 121) z 22 stycznia w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 26 lutego, a niektóre przepisy 1 stycznia 2010 r.

[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 122 – 128):

[b]- finansów[/b], z 5 i 9 lutego, w sprawie:

– świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości (zmiana); 11 lutego,

– minimalnej stawki akcyzy na papierosy; 26 lutego,

[b]- rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 5 stycznia zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego; 26 lutego,

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

[b]- środowiska[/b], z 21 i 22 stycznia, w sprawie:

– upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych,

– stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych; oba 26 lutego,

[b]- zdrowia[/b], z 14 i 21 stycznia, zmieniające rozporządzenia w sprawie:

– wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów lecznictwa odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających,

– standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych; oba 26 lutego.

Zobacz [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=300385]treść DzU nr 22[/link]