[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 461 – 466):

- [b]gospodarki [/b]z 16 kwietnia w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo sieci ciepłowniczej; weszło w życie 29 kwietnia,

- [b]infrastruktury[/b], z 15, 21 i 23 kwietnia, w sprawie:

– systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców; 14 maja,

– przepisów ruchu lotniczego (zmiana); 30 czerwca,

– zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 7 maja,

- [b]rozwoju regionalnego[/b] z 16 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”; 29 kwietnia,

-[b] zdrowia[/b] z 20 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 30 maja.

- [b]Obwieszczenie marszałka Sejmu RP [/b](poz. 467) z 22 kwietnia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyborze prezydenta RP.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj