[b]Ustawy[/b] (poz. 707 – 709), dwie z 29 kwietnia i jedna z 21 maja:

- życie 7 lipca,

- o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy; 1 stycznia 2011 r.,

- o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim; 22 czerwca.

[b]Rozporządzenie Rady Ministrów[/b] (poz. 710) z 9 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania; 30 czerwca.

[b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 711) z 1 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru; 7 lipca.

[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 712 –722):

- [b]edukacji narodowej[/b] z 18 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym; 7 lipca,

- [b]finansów[/b] z 15 czerwca w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług; 22 czerwca,

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- [b]gospodarki[/b] z 10 czerwca w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na dofinansowanie do inwestycji początkowych; 7 lipca,

- [b]obrony narodowej[/b] z 26 maja w sprawie warunków i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową; 1 lipca,

- [b]pracy i polityki społecznej[/b] z 1 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę; 7 lipca,

- [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b], dwa z 26 maja i jedno z 7 czerwca, w sprawie:

– materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczonych klauzulą „poufne”,

– rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii; te dwa 23 lipca,

– ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 30 czerwca,

- [b]zdrowia[/b], jedno z 27 i dwa z 28 maja, w sprawie:

– limitu badań wykonywanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy; 1 stycznia 2011 r.,

– informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona,

– kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełniania tych kryteriów; oba 7 lipca.

[b]Wyroki Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 723 –724) z 31 maja (U 4/09) i 2 czerwca (SK 38/09) o niezgodności z konstytucją:

– § 5 ust. 4 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków PFRON,

– art. 3941 kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego wniosek o wyłączenie sędziego złożony w postępowaniu przed sądem drugiej instancji; przepisy te straciły moc 22 czerwca.

[b]Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=358266]Dz.U. Nr 109[/link][/b]