- ustawa z 24 lipca 2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires 5 grudnia 2019 r. (DzU z 1 września 2020 r., poz. 1504)

- § 1 pkt 3 rozporządzenie Rady Ministrów z 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 1 września 2020 r., poz. 1505)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 11 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (DzU z 15 września 2020 r., poz. 1582)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 11 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych – z wyjątkiem niektórych przepisów które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. (DzU z 15 września 2020 r., poz. 1586)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (DzU z 15 września 2020 r., poz. 1587)