- rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 26 lutego 2015 r. (poz. 296) zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego; obowiązuje od 5 marca

- obwieszczenie ministra obrony narodowej z 4 lutego 2015 r. (poz. 297) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej albo przez niego nadzorowanych

- obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lutego 2015 r. (poz. 298) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 25 lutego 2015 r. (poz. 299) w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; obowiązuje od 5 marca

- ustawa z 15 stycznia 2015 r. (poz. 300) o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"; wejdzie w życie 19 marca

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 lutego 2015 r. (poz. 301) zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014–2016; obowiązuje od 5 marca

- rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 17 lutego 2015 r. (poz. 302) zmieniające rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych; wejdzie w życie 19 marca

- protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do traktatu z Lizbony, sporządzony w Brukseli 13 czerwca 2012 r. (poz. 303)

- oświadczenie rządowe z 9 lutego 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli 13 czerwca 2012 r. (poz. 304)

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ