169 Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zniesienia Rady monitorowania portfela projektów strategicznych

168 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze owoców i warzyw

167 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lutego 2024 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program współpracy Interreg V-A Polska–Dania–Niemcy–Litwa–Szwecja (Południowy Bałtyk)