Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Jana Grabca