• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 11 października 2021 r., poz. 1843)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (DzU z 11 października 2021 r., poz. 1846)

• ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 25 października 2021 r., poz. 1918)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 18 października 2021 r. w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych (DzU z 25 października 2021 r., poz. 1920)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 20 października 2021 r. w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia farmaceuty (DzU z 25 października 2021 r., poz. 1922)

• niektóre przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 21 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DzU z 25 października 2021 r., poz. 1926)

• ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 25 października 2021 r., poz. 1927)