Ustawa

z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (poz 1641)

Ustawa

z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 (poz 1640)

Ustawa

z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej (poz 1639)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (poz 1638)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (poz 1637)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej

z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (poz 1636)

Ustawa

z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (poz 1635)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej

z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (poz 1634)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (poz 1633)

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki

z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (poz 1632)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin (poz 1631)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (poz 1630)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego (poz 1629)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (poz 1628)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej

z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości (poz 1627)

Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (poz 1626)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (poz 1625)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (poz 1624)

Ustawa

z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (poz 1623)

Ustawa

z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (poz 1622)

Ustawa

z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (poz 1621)