- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 17 listopada 2016 r., poz. 1858)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 27 października 2016 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej (DzU z 17 listopada 2016 r., poz. 1859)

- ustawa z 6 października 2016 r. o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie 21 grudnia 2015 r. (DzU z 17 listopada 2016 r., poz. 1862)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 25 listopada 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dzierzgowo w województwie mazowieckim (DzU z 1 grudnia 2016 r., poz. 1939)

- rozporządzenie ministra energii z 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (DzU z 1 grudnia 2016 r., poz. 1941)