fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Skąd uzyskać pomoc na budowę lokali mieszkalnych

www.sxc.hu
Gminy mogą liczyć na finansowe wsparcie przy tworzeniu lokali mieszkalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego. To ostatni moment na przygotowanie dokumentów. We wrześniu rusza nabór wniosków o przyznanie dotacji.

O bezzwrotną dotację z Funduszu Dopłat za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego mogą liczyć gminy, powiaty albo organizacje pożytku publicznego, które zamierzają pozyskać lokale mieszkalne na cele pomocy społecznej, czyli mieszkania chronione. Ze środków przekazywanych przez BGK gminy mogą też sfinansować m.in. lokale socjalne i lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, które lokalami socjalnymi nie są (mieszkania komunalne).

W przypadku wymienionych wyżej inwestycji mieszkaniowych chodzi o pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na:

- budowie, w tym rozbudowie lub nadbudowie, budynku na nieruchomości stanowiącej własność gminy lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym,

- remoncie lub przebudowie budynku będącego własnością gminy i przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku,

- zmianie sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy albo części takiego budynku, wyma- gającej remontu lub przebudowy,

- kupnie lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego,

- kupnie lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego, połączonym z ich remontem.

Finansowego wsparcia na zakup mieszkań oraz ich zakup wraz z remontem udziela się, jeżeli liczba lokali powstałych w ten sposób nie przekracza połowy liczby wszystkich mieszkań znajdujących się w danym budynku.

Gminy, związki międzygminne albo organizacje pożytku publicznego mogą również liczyć na finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów związanych z powstaniem noclegowni lub domów dla bezdomnych lub na zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń w istniejących noclegowniach lub domach dla bezdomnych. Budynki albo grunty, na których się one znajdują i gdzie mają być przeprowadzone odpowiednie prace, muszą stanowić własność albo być w użytkowaniu wieczystym gminy, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego. W tym przypadku na dofinansowanie mogą liczyć inwestycje polegające na:

- budowie, w tym rozbudowie lub nadbudowie budynku,

- remoncie lub przebudowie budynku, przeznaczonego na pobyt ludzi, albo części takiego budynku,

- zmianie sposobu użytkowania budynku.

O wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego mogą ubiegać się również gminy i związki międzygminne, które chcą pokryć część kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych przez towarzystwo budownictwa społecznego. W tym przypadku chodzi o:

- budowę, rozbudowę lub nadbudowę budynku,

- remont lub jego przebudowę,

- zmianę sposobu użytkowania budynku albo jego części.

Przedsięwzięcie, o którym mowa, musi dotyczyć budynku położonego na nieruchomości stanowiącej własność lub będącej w użytkowaniu wieczystym: gminy, związku międzygminnego lub towarzystwa budownictwa społecznego, realizujących inwestycję.

W przypadku inwestycji mieszkaniowych TBS i samorządu terytorialnego z udziałem wsparcia finansowego BGK konieczne jest zawarcie przez gminę lub związek międzygminny z towarzystwem budownictwa społecznego odpowiedniej umowy. Powinna ona przewidywać m.in. udział samorządu w kosztach tworzenia części lokali mieszkalnych oraz gwarantować prawo gminy lub związku międzygminnego do najmu lokali mieszkalnych z możliwością podnajmowania ich osobom fizycznym bez zgody towarzystwa. Finansowego wsparcia, o którym mowa, udziela się, jeżeli liczba lokali mieszkalnych tworzonych z udziałem gminy lub związku międzygminnego nie przekracza połowy liczby wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku.

W ramach przedsięwzięć realizowanych przez TBS ze wsparciem BGK mogą powstawać również mieszkania chronione. I w tym przypadku jest konieczne również zawarcie odpowiedniej umowy między władzami lokalnymi i towarzystwem budownictwa społecznego.

Aby otrzymać dofinansowanie z Funduszu Dopłat za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, konieczne jest złożenie do BGK odpowiedniego wniosku przez inwestora, czyli: gminę, związek międzygminny, powiat lub organizację pożytku publicznego. Najbliższy nabór rozpoczyna się 1 września i kończy 30 września. Bank udziela finansowego wsparcia na podstawie umowy z inwestorem. Wysokość finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego na tworzenie zasobu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, a także noclegowni i domów dla bezdomnych – w zależności od tego, jakiego przedsięwzięcia dotyczy – może wynieść: 30 proc., 40 proc. lub 50 proc. kosztów.

podstawa prawna: art. 3–20 ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (DzU z 2006 r., nr 251, poz. 1844 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 26 października 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (DzU z 2009, nr 183, poz. 1432 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie ministra infrastruktury z 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 210)

Jak uzyskać dofinansowanie z BGK

Krok 1. Wniosek do banku

Warunkiem przyznania bezzwrotnej dotacji jest złożenie kompletnego i poprawnie sporządzonego wniosku. W najbliższym czasie wnioski można składać od 1 do 30 września.

Krok 2. Wymagana dokumentacja

Do wniosku należy dołączyć: dokumenty potwierdzające prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia prac, dokumentację projektową, dokumenty potwierdzające koszty przedsięwzięcia oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń REGON oraz NIP – w przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek po raz pierwszy.

Krok 3. Przestrzeganie terminów

Bank Gospodarstwa Krajowego odrzuca wnioski złożone z naruszeniem terminów, dotyczące przedsięwzięć niespełniających warunków do uzyskania finansowego wsparcia oraz wnioski nieuzupełnione w terminie siedmiu dni roboczych od dnia doręczenia wezwania w tej sprawie.

Krok 4. Podpisanie umowy

Bank udziela wsparcia finansowego na podstawie umowy z inwestorem, która określa m.in. cel, na jaki jest udzielane wsparcie, kwotę, termin, w jakim nastąpi jego uruchomienie, oraz termin i sposób udokumentowania zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Krok 5. Środki własne

Warunkiem uruchomienia dotacji jest w zależności od rodzaju przedsięwzięcia: zaangażowanie środków własnych inwestora w wysokości co najmniej 30 proc. kosztów albo przeniesienie własności lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego. Kwota finansowego wsparcia jest przekazywana na rachunek inwestora po udokumentowaniu albo wykonania robót budowlanych, albo dokonania zapłaty za przeniesienie własności lokalu mieszkalnego lub budynku, albo udokumentowaniu zakończenia remontu.

Krok 6. Rozliczenie kosztów

Inwestor (np. gmina), który otrzymał dofinansowanie, przedkłada BGK w zależności od rodzaju przedsięwzięcia albo rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów, albo odpowiednie oświadczenie towarzystwa budownictwa społecznego o kosztach realizacji inwestycji. więcej: www.bgk.pl

Wydatki ze wsparciem

Dofinansowanie obejmuje następujące koszty przedsięwzięcia:

- w przypadku budowy, remontu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku:

– koszty materiałów i robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym koszty wykonania przyłączy technicznych, obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, w tym placów zabaw, śmietników, ogrodzeń, placów postojowych i placów pod śmietniki, przejazdów (dróg) wraz z niezbędnymi zjazdami z drogi publicznej, również w sytuacji, kiedy zjazdy te wykonywane są zgodnie z odrębnymi przepisami poza nieruchomością stanowiącą własność lub będącą w użytkowaniu wieczystym inwestora,

– koszty wykonania czynności specjalistycznych, w tym koszty projektowania, niezbędnych badań i ekspertyz technicznych, powierzenia pełnienia funkcji inwestora zastępczego, nadzoru i kierowania budową, rozliczania robót budowlanych,

– koszty przygotowania terenu,

- w przypadku przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych przez TBS koszty rozlicza się proporcjonalnie do ilości lokali przypadających inwestorowi, np. gminie,

- w przypadku kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego lub kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego połączonego z remontem – cenę określoną w umowie sprzedaży, koszt remontu.

Na jaki lokal wsparcie

Lokal socjalny – to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może mieć obniżony standard.

Noclegownia – to budynek lub wyodrębnione części budynku, przeznaczone do udzielania noclegu osobom bezdomnym, wraz z niezbędnymi pomieszczeniami pomocniczymi.

Dom dla bezdomnych – to budynek lub wyodrębnione części budynku, przeznaczone do udzielania całodobowego schronienia osobom bezdomnym, wraz z niezbędnymi pomieszczeniami pomocniczymi.

Mieszkanie chronione – to forma pomocy społecznej przygotowująca osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępująca pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie takie może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego. Lokale te są przeznaczone m.in. dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym życiu.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA