Rafał Langda

Podwyżka opłat za parkowanie była w dopuszczalnych granicach

Stawka za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju nie przekracza wartości maksymalnej określonej w ustawie o drogach publicznych. Uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny ws. podwyżki opłat za parkowanie.

Nie każdy lokal oznacza biznes

Za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie mogą być uznane te części budynku mieszkalnego, które są wykorzystywane do celów mieszkalnych. W sprawie stawki podatku od nieruchomości wypowiedział się sąd wojewódzki.

Uchwałę o opłatach za odpady trzeba podjąć na czas

Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu upoważnienia ustawowego w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego. Uznał sąd ws. uchwały o opłatach za odpady, która nie została podjęta w terminie.

Pismo dyrektora nie wystarczyło aby właściwie załatwić sprawę

Rozstrzygnięcie o odmowie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych powinno nastąpić w formie decyzji.

Miejsce do ćwiczenia z bronią musi spełniać określone wymagania

Decyzja o zatwierdzeniu regulaminu strzelnicy powinna być wydana po zbadaniu m.in. legalności jej zlokalizowania.

W studium zabrakło właściwych obliczeń

Przy sporządzaniu bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę uwzględnić należy także obecnych mieszkańców gminy, a nie tylko tych nowo prognozowanych.

Musi być jasne, kto dba o koty i je dokarmia

Brak stałej listy osób czy organizacji współdziałających z gminą w opiece nad zwierzętami wyklucza realne wykonanie takiego zadania.

Dyrektor biura nie mógł nałożyć kary w imieniu związku międzygminnego

Decyzje administracyjne, które zostały wydane w imieniu organu kolegialnego przez wadliwie upoważnionego pracownika są nieważne.

Radny został pozbawiony mandatu bezzasadnie

Na potrzeby określenia praw wyborczych kodeks wyborczy nie wiąże stałego zamieszkania z zameldowaniem.

Program dla edukacji przyjęto prawidłowo

Uchwała podjęta przez radę gminy będzie aktem prawa miejscowego, jeżeli będzie to akt normatywny, zawierający normy abstrakcyjne i generalne.