fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Ulga na przejazd komunikacją miejską zależna od wieku emeryta - wyrok WSA w Olsztynie

Fotorzepa, Adam Burakowski
Rada Miasta nie naruszyła prawa wprowadzając dodatkowy wymóg osiągnięcia konkretnego wieku jako możliwości skorzystania z ulgowego przejazdu komunikacją miejską.

Uchwałę Rady Miasta Ostródy w sprawie ustalenia wysokości cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego zaskarżył Kazimierz Z. (dane fikcyjne). Kwestionował on zapisy przewidujące, że do ulgowych przejazdów uprawnieni są studenci do 26 roku życia kształcący się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich oraz emeryci i renciści w wieku powyżej 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).

Czytaj także:

W skardze mieszkaniec podniósł, że rada miasta poprzez wprowadzenie dodatkowego wymogu w postaci nieprzekroczenia lub osiągnięcia konkretnego wieku - jako możliwości skorzystania z ulgowego przejazdu komunikacją miejską - bezpodstawnie zastosowała wykładnię zawężającą, przez co aktem prawa miejscowego, aktem niższej rangi, ewidentnie naruszyła definicje ustawowe. Doszło zatem do naruszenia zasady równości.

Uprawnienia na podstawie ustawy

Kazimierz Z. argumentował, że ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dopuszcza sytuacje, w których zarówno kobieta jak i mężczyzna mogą nabyć uprawnienia emerytalne przed ukończeniem odpowiednio 55 lat – w przypadku kobiet oraz 60 lat – w przypadku mężczyzn. Możliwość nabycia uprawnień emerytalnych przed osiągnięciem tego wieku przewidują również przepisy szczególne. – Zatem Rada Miasta Ostródy pozbawiając prawa do przejazdów ulgowych niektórych studentów oraz emerytów i rencistów dokonała nieznajdującego uzasadnienia w aksjologii obowiązującego porządku prawnego rozróżnienia podmiotów podobnych – przekonywał mężczyzna.

Samorząd wniósł o oddalenie skargi, powołując się na opinię radcy prawnego o zgodności z prawem uchwały. Wskazano w niej, że uchwała nie nawiązuje do ustawowej definicji emeryta i rencisty. Z treści przepisu uchwały wynika jedynie, że do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są m.in. emeryci i renciści w wieku powyżej 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Rada nie nawiązała zatem w żaden sposób do ustawowej definicji emeryta i rencisty z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Chybiony jest zarzut o niezgodności przepisu w obecnej formie w stosunku do emerytów i rencistów z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Skarga oddalona

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. akt I SA/Ol 369/19) wyrokiem z 4 lipca 2019 r. oddalił skargę mieszkańca Ostródy. W uzasadnieniu odwołując się do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego zwrócił uwagę, iż zasada równości rozumiana jest w ten sposób, że wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących. Oceniając regulację prawną z punktu widzenia zasady równości, należy w pierwszej kolejności rozważyć, czy można wskazać wspólną cechę istotną uzasadniającą równe traktowanie podmiotów prawa. Ustalenie to wymaga analizy celu i treści aktu normatywnego, w którym zawarta została kontrolowana norma prawna. Jeżeli prawodawca różnicuje podmioty prawa, które charakteryzują się wspólną cechą istotną, to wprowadza on odstępstwo od zasady równości. Jak zaznaczył jednak sąd, takie odstępstwo nie musi oznaczać naruszenia art. 32 Konstytucji. Jest ono dopuszczalne, jeżeli zostały spełnione trzy warunki: kryterium różnicowania pozostaje w racjonalnym związku z celem i treścią danej regulacji, waga interesu, któremu różnicowanie ma służyć, pozostaje w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną naruszone w wyniku wprowadzonego różnicowania, kryterium różnicowania pozostaje w związku z innymi wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych.

Zdaniem WSA, w opisywanej sprawie uregulowanie w zakresie ograniczenia uprawnień te wskazano kryteria spełniało. Uprawnienia były uregulowane bowiem jednolicie, dla wszystkich osób.

– W tym przypadku nie wystarczy być emerytem. Do skorzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są emeryci w wieku powyżej 65 lat (mężczyźni). Nie narusza zatem zasady równości nieprzyznanie takiego uprawnienia osobie, która jest wprawdzie emerytem, ale ma zaledwie 45 lat – wyjaśniano.

Sygnatura akt: I SA/Ol 369/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA