fbTrack
REKLAMA

Wskaźniki

Terminy – Stawki – Limity – Styczeń 2020

Aktualne terminy, stawki i limity - stan na Styczeń 2020. Jak co miesiąc prezentujemy Państwu „Ściągawkę Przedsiębiorcy” zawierającą aktualne informacje przydatne zarówno dla Przedsiębiorcy jak i dla Pracownika.

TER­MI­NY DLA PO­DAT­NI­KÓW

> do 30 grudnia (poniedziałek) podatek dochodowy za grudzień 2019 r. wpłacają rozliczający się w formie karty podatkowej,

> do 31 stycznia (piątek) wysyłają elektronicznie do urzędu skarbowego deklaracje PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR.

Prowadzący księgę przychodów i rozchodów:

> do 20 stycznia (poniedziałek) płacą zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień lub za IV kwartał 2019 r., jeśli dochód od początku roku z działalności gospodarczej, z najmu, z dzierżawy przekroczył kwotę wolną, tj. 3091 zł,

> do 20 stycznia (poniedziałek) płacą zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień lub IV kwartał 2019 r., niezależnie od tego, czy dochód od początku roku przekroczył kwotę wolną, jeżeli wybrali podatek liniowy według stawki 19 proc.

Przedsiębiorcy płacący VAT:

> do 27 grudnia (piątek) wpłacają VAT za listopad 2019 r.,

> do 27 grudnia (piątek) składają informację podsumowującą za listopad 2019 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE,

> do 27 grudnia (piątek) podatnicy mający status przedsiębiorcy składają informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za listopad 2019 r.,

> do 10 stycznia (piątek) składają zgłoszenie INTRASTAT za grudzień 2019 r., gdy dokonują wymiany handlowej z krajami UE,

> do 27 stycznia (poniedziałek) wpłacają VAT za grudzień lub IV kwartał 2019 r.,

> do 27 stycznia (poniedziałek) składają informację podsumowującą za grudzień 2019 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE,

> do 27 stycznia (poniedziałek) podatnicy mający status przedsiębiorcy składają informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za grudzień 2019 r.

Płacący akcyzę:

> do 27 stycznia (poniedziałek) rozliczają akcyzę za grudzień 2019 r. i składają deklaracje dla podatku akcyzowego.

Płacący inne podatki:

> do 15 stycznia (środa) podatek leśny za styczeń 2020 r. wpłacają osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej i składają deklarację na ten podatek na rok podatkowy,

> do 15 stycznia (środa) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej składają deklarację na podatek rolny na rok podatkowy 2020,

> do 31 stycznia (piątek) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej wpłacają podatek od nieruchomości za styczeń 2020 r. oraz składają deklarację na ten podatek na 2020 r.

TERMINY DLA PŁATNIKÓW (PRACODAWCÓW, ZLECENIODAWCÓW)

> do 31 grudnia (wtorek) korygują odpis na zfśs,

> do 15 stycznia (środa) dokonują wpłaty na PPK za grudzień 2019 r.,

> do 20 stycznia (poniedziałek) wpłacają zaliczki na podatek dochodowy od przychodów pracowników ze stosunku pracy, z pracy nakładczej i z wypłaconych im zasiłków z ubezpieczenia społecznego za grudzień 2019 r.,

> do 20 stycznia (poniedziałek) wpłacają zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń innych niż ze stosunku pracy (np. z umów-zleceń, o dzieło) za grudzień 2019 r.,

> do 31 stycznia (piątek) pracodawcy przekazują do ZUS dane za 2019 r., aby ustalić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA),

> do 31 stycznia (piątek) pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty decydują o tym, aby nie tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i nie wypłacać świadczenia urlopowego.

Kwota zmniejszająca podatek w 2020 r. *

Dochód roczny podatnika

Kwota zmniejszająca

do 8000 zł

1360 zł

powyżej 8000 zł do 13 000 zł

1360 zł – [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) : 5000 zł]

powyżej 13 000 zł do 85 528 zł

525,12 zł

powyżej 85 528 zł do 127 000 zł

525,12 zł – [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) : 41 472 zł]

powyżej 127 000 zł

brak kwoty zmniejszającej

*odliczana w zeznaniu podatkowym

Finansowanie składek ZUS

Rodzaj składki

Stawka łączna
(proc.)

Finansowana przez pracownika (proc.)

Finansowana przez pracodawcę (proc.)

emerytalna

19,52

9,76

9,76

rentowa

8

1,5

6,5

zdrowotna

9

9

chorobowa

2,45

2,45

wypadkowa

od 0,67 do 3,33

od 0,67 do 3,33

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

2,45

2,45

FGŚP

0,10

0,10

Fundusz Emerytur Pomostowych

1,50

1,50

Skala podatkowa w 2020 r. (od 1 października 2019 r.)

Pod­sta­wa ob­li­cze­nia
po­dat­ku w zło­tych

Podatek wynosi

po­nad

do

85 528 zł

17 proc.

minus kwota zmniejszająca
podatek

85 528 zł

14 539 zł 76 gr plus 32 proc. nad­wyż­ki po­nad 85 528 zł

TERMINY rozliczeń z ZUS

> do 7 stycznia (wtorek) składki za grudzień 2019 r. wpłacają
jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,

> do 10 stycznia (piątek) składki za grudzień 2019 r. wpłacają osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy, opłacające składki wyłącznie za siebie,

> do 15 stycznia (środa) składki za grudzień 2019 r. wpłacają pozostali płatnicy.

wysokość SKŁADe­k za  grudzień 2019 r.

I. DLA OSÓB ROZ­PO­CZY­NA­JĄ­CYCH PIERW­SZą
DZIA­ŁAL­NOŚĆ GO­SPO­DAR­CZĄ I KO­RZY­STA­JĄ­CYCH Z ULGI

Pod­sta­wa wy­mia­ru skła­dek za  grudzień nie mo­że być niż­sza niż 675 zł.

Skład­ki za  grudzień (mi­ni­mal­ne) na ubezpieczenie:

eme­ry­tal­ne 131,76 zł (tj. 19,52 proc.)

ren­to­we 54 zł (tj. 8 proc.)

cho­ro­bo­we 16,54 zł (tj. 2,45 proc.)

wy­pad­ko­we – sto­pę pro­cen­to­wą skład­ki na­le­ży usta­lić na pod­sta­wie roz­po­rzą­dze­nia MRPiPS z 5 marca 2018 r. (DzU z 2018 r., poz. 502); gdy wynosi 1,67 proc., składka to 11,27 zł.

Osoby korzystające z ulgi zasadniczo nie płacą składki na Fundusz Pracy.

II. Składki z działalności bez prawa do ulgi

Podstawa wymiaru składek do ZUS za grudzień dla:

> prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
> twórców i artystów,

> osób wykonujących wolny zawód (np. lekarzy, położnych, pielęgniarek, tłumaczy, nauczycieli),

> wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

> osób prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół na podstawie przepisów o systemie oświaty,

> osób współpracujących z prowadzącymi pozarolniczą działalność
nie może być niższa niż 2859 zł.

Składki za grudzień (minimalne) na ubezpieczenie:

emerytalne 558,08 zł (tj. 19,52 proc.)

rentowe 228,72 zł (tj. 8 proc.)

chorobowe 70,05 zł (tj. 2,45 proc.)

wypadkowe – stopę procentową składki należy ustalić na podstawie rozporządzenia MRPiPS z 5 marca 2018 r. (DzU z 2018 r., poz. 502); zakładając, że wynosi 1,67 proc., kwota składki to 47,75 zł.

Składka na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla tych osób nie może być niższa niż 70,05 zł (tj. 2,45 proc.).

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich przedsiębiorców nie może być od 1 stycznia do 31 grudnia
2019 r. niższa niż 3803,56 zł.

Składka zdrowotna:

>minimalna – 342,32 zł (9 proc.),

>odliczana od podatku – 294,78 zł (7,75 proc.).

III. Składki dla prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, tzw. Mały ZUS

Najniższa podstawa wymiaru składek zależy od przychodu z 2018 r., jeśli nie przekraczał 63 000 zł.

Limity

Podstawa dobrowolnie opłacanej składki chorobowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. nie może przekroczyć miesięcznie 11 912,50 zł.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 r. – 142 950 zł.

Sposób obliczania składki na ubezpieczenia
emerytalno-rentowe rolników w I kwartale 2020 r.

Za rolnika/małżonka prowadzących działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym

Podstawa wymiaru

Kwota miesięcznej
/kwartalnej składki za jedną osobę (w zł)

o pow. do 50 ha przelicz.

składka podstawowa=10 proc. emerytury podstawowej

94/282

o pow. powyżej 50 ha
przelicz. do 100 ha
przeliczeniowych

składka podstawowa
+ 12 proc. emerytury podstawowej

207/621

o pow. powyżej 100 ha
przelicz. do 150 ha
przeliczeniowych

składka podstawowa
+ 24 proc. emerytury podstawowej

319/957

o pow. powyżej 150 ha
przelicz. do 300 ha
przeliczeniowych

składka podstawowa
+ 36 proc. emerytury podstawowej

432/1296

o pow. powyżej 300 ha
przeliczeniowych

składka podstawowa
+ 48 proc. emerytury podstawowej

545/1635

Za rolnika/małżonka prowadzącego dodatkową pozarolniczą działalność gospodarczą
i działalność rolniczą
w gospodarstwie rolnym

Podstawa wymiaru

Składka należna za miesiąc
/kwartał

o pow. do 50 ha przelicz.

dwukrotność składki
podstawowej

188/564

o pow. powyżej 50 ha
przelicz. do 100 ha
przeliczeniowych

dwukrotność składki
podstawowej
+ składka dodatkowa,
tj. 12 proc. emerytury podstawowej

301/903

o pow. powyżej 100 ha
przelicz. do 150 ha
przeliczeniowych

dwukrotność składki
podstawowej
+ składka dodatkowa,
tj. 24 proc. emerytury podstawowej

413/1239

o pow. powyżej 150 ha
przelicz. do 300 ha
przeliczeniowych

dwukrotność składki
podstawowej
+ składka dodatkowa,
tj. 36 proc. emerytury podstawowej

526/1578

o pow. powyżej 300 ha
przeliczeniowych

dwukrotność składki
podstawowej
+ składka dodatkowa,
tj. 48 proc. emerytury podstawowej

639/1917

Za domownika rolnika

Podstawa wymiaru

Składka należna
za miesiąc
/kwartał

niezależnie od powierzchni gospodarstwa

składka podstawowa,
tj. 10 proc. emerytury
podstawowej

94/282

Za domownika prowadzącego dodatkową pozarolniczą działalność gospodarczą

Podstawa wymiaru

Składka należna za miesiąc
/kwartał

niezależnie od powierzchni gospodarstwa

dwukrotność składki podstawowej

188/564

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIa SPOŁECZNE ROLNIKÓW w I kwartale 2020 r.

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2020 r.
42 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu (126 zł za kwartał).

Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w I kwartale 2020 r. >patrz tabela

Uwaga! Składki za I kwartał 2020 r. trzeba uregulować do 31 stycznia 2020 r. 

WYNAGRODZENIA i inne stawki w prawie pracy

Minimalne wynagrodzenie w 2020 r.: 2600 zł brutto.

Najniższe (ważne tam, gdzie przepisy mówią o najniższym a nie minimalnym wynagrodzeniu): 760 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców w 2020 r.: 17 zł.

Maksymalna kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych w 2020 r. – 39 000 zł (2600 zł x 15)

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej:

> 4931,59 zł – w III kwartale 2019 r.

> 4839,24 zł – w II kwartale 2019 r.

> 4950,94 zł – w I kwartale 2019 r.

> 4863,74 zł – w IV kwartale 2018 r.

> 4580,20 zł – w III kwartale 2018 r.

> 4521,08 zł – w II kwartale 2018 r.

> 4622,84 zł – w I kwartale 2018 r.

> 4516,69 zł – w IV kwartale 2017 r.

Współczynnik ekwiwalentowy za urlop
wypoczynkowy w 2020 r.

Wielkość etatu

Współczynnik ekwiwalentowy

Obliczenia

cały etat

21,08

3/4

15,81

21,08 x 3/4

2/3

14,05

21,08 x 2/3

3/5

12,65

21,08 x 3/5

1/2

10,54

21,08 x 1/2

1/3

7,03

21,08 x 1/3

1/4

5,27

21,08 x 1/4

1/5

4,22

21,08 x 1/5

Inne ŚWIADCZENIA

Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków w 2020 i 2019 r.

Pracownik

2020 r.

2019 r.

cały etat

2243,54 zł (2600 zł – 13,71 proc.)

1941,52 zł (2250 zł – 13,71 proc.)

3/4 etatu

1682,65 zł (1950 zł – 13,71 proc.)

1456,14 zł (1687,50 zł – 13,71 proc.)

1/2 etatu

1121,77 zł (1300 zł – 13,71 proc.)

970,76 zł (1125 zł – 13,71 proc.)

1/3 etatu

747,85 zł (866,67 zł – 13,71 proc.)

647,17 zł (750 zł – 13,71 proc.)

1/4 etatu

560,88 zł (650 zł – 13,71 proc.)

485,38 zł (562,50 zł – 13,71 proc.)

Dodatki za godzinę pracy w porze nocnej w 2020 r.

Miesiące

Kwoty dodatków nocnych brutto (w zł)

Sposób obliczenia dodatków

luty, maj, sierpień, listopad

3,25

(2600 zł : 160 godz.) x 20 proc.

styczeń, kwiecień, czerwiec, grudzień

3,10

(2600 zł : 168 godz.) x 20 proc.

marzec, wrzesień, październik

2,95

(2600 zł : 176 godz.) x 20 proc.

lipiec

2,83

(2600 zł : 184 godz.) x 20 proc.

Miesięczne wymiary czasu pracy w 2020 r.

Miesiąc

Święta/Dzień tygodnia

Wyliczenie czasu pracy

Liczba godzin pracy

Liczba dni pracy

Liczba
dni
wolnych

Styczeń

• 1 stycznia – Nowy Rok (środa)
• 6 stycznia – Święto Trzech Króli (poniedziałek)

(40 godz. x 4 tyg.)
+ (8 godz. x 3 dni) – (8 godz. x 2 święta)

168

21

10

Luty

brak

(40 godz. x 4 tyg.)

160

20

9

Marzec

brak

(40 godz. x 4 tyg.)
+ (8 godz. x 2 dni)

176

22

9

Kwiecień

• 12 kwietnia – pierwszy dzień Wielkiej Nocy* (niedziela)
• 13 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek)

(40 godz. x 4 tyg.)
+ (8 godz. x 2 dni)
– (8 godz. x 1 święto)

168

21

9

Maj

• 1 maja – Święto Państwowe (piątek)
• 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (niedziela)

• 31 maja – Pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela)

(40 godz. x 4 tyg.)
+ (8 godz. x 1 dzień)
– (8 godz. x 1 święto)

160

20

11

Czerwiec

• 11 czerwca
– Boże Ciało (czwartek)

(40 godz. x 4 tyg.) +
(8 godz. x 2 dni) –
(8 godz. x 1 święto)

168

21

9

Lipiec

brak

(40 godz. x 4 tyg.)
+ (8 godz. x 3 dni)

184

23

8

Sierpień

• 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (sobota)

(40 godz. x 4 tyg.)
+ (8 godz. x 1 dzień)
– (8 godz. x 1 święto)

160

20

11 (w tym dzień wolny za sobotnie święto)

Wrzesień

brak

(40 godz. x 4 tyg.)
+ (8 godz. x 2 dni)

176

22

8

Październik

brak

(40 godz. x 4 tyg.)
+ (8 godz. x 2 dni)

176

22

9

Listopad

• 1 listopada – Wszystkich Świętych (niedziela)
• 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (środa)

(40 godz. x 4 tyg.)
+ (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 1 święto)

160

20

10

Grudzień

• 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (piątek)
• 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (sobota)

(40 godz. x 4 tyg.)
+ (8 godz. x 3 dni)
– (8 godz. x 2 święta)

168

21

10 (w tym dzień wolny za sobotnie święto)

Łącznie:

13 dni świątecznych
(7 przypada
od poniedziałku do piątku,
2 w soboty,
4 w niedziele)

2024

253

113

* nazewnictwo świąt zgodne z ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych
od pracy (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 90)

Diety za dobę podróży zagranicznej
oraz limit na nocleg w hotelu (wybrane)

Państwo

Waluta

Kwota
diety

Kwota limitu
na nocleg

Australia

AUD

88

250

Austria

EUR

52

130

Belgia

EUR

48

160

Białoruś

EUR

42

130

Bułgaria

EUR

40

120

Chorwacja

EUR

42

125

Chiny

EUR

55

170

Cypr

EUR

43

160

Czechy

EUR

41

120

Dania

DKK

406

1300

Estonia

EUR

41

100

Finlandia

EUR

48

160

Francja

EUR

50

180

Grecja

EUR

48

140

Hiszpania

EUR

50

160

Holandia

EUR

50

130

Irlandia

EUR

52

160

Kanada

CAD

71

190

Litwa

EUR

39

130

Łotwa

EUR

57

132

Niemcy

EUR

49

150

Norwegia

NOK

451

1500

Portugalia

EUR

49

120

Rosja

EUR

48

200

Rumunia

EUR

38

100

Słowacja

EUR

43

120

Słowenia

EUR

41

130

Stany Zjednoczone
Ameryki (USA) w tym:

USD

59

200

– Nowy Jork

350

– Waszyngton

300

Szwajcaria

CHF

88

200

Szwecja

SEK

459

1800

Turcja

USD

53

173

Ukraina

EUR

41

180

Węgry

EUR

44

130

Wielka Brytania

GBP

35

200

Włochy

EUR

48

174

Dochód pracownika zwolniony z podatku podczas czasowego pobytu za granicą (wybrane)

Państwo

Waluta

Kwota dochodu
zwolniona
za każdy dzień
(dieta x 30 proc.)

Australia

AUD

26,40 (88 x 0,30)

Austria

EUR

15,60 (52 x 0,30)

Belgia

EUR

14,40 (48 x 0,30)

Białoruś

EUR

12,60 (42 x 0,30)

Bułgaria

EUR

12 (40 x 0,30)

Chiny

EUR

16,50 (55 x 0,30)

Chorwacja

EUR

12,60 (42 x 0,30)

Cypr

EUR

12,90 (43 x 0,30)

Czechy

EUR

12,30 (41 x 0,30)

Dania

DKK

121,80 (406 x 0,30)

Estonia

EUR

12,30 (41 x 0,30)

Finlandia

EUR

14,40 (48 x 0,30)

Francja

EUR

15 (50 x 0,30)

Grecja

EUR

14,40 (48 x 0,30)

Gruzja

EUR

12,90 (43 x 0,30)

Hiszpania

EUR

15 (50 x 0,30)

Holandia

EUR

15 (50 x 0,30)

Irlandia

EUR

15,60 (52 x 0,30)

Islandia

EUR

16,80 (56 x 0,30)

Izrael

EUR

15 (50 x 0,30)

Japonia

JPY

2259,60 (7532 x 0,30)

Kanada

CAD

21,30 (71 x 0,30)

Litwa

EUR

11,70 (39 x 0,30)

Łotwa

EUR

17,10 (57 x 0,30)

Niemcy

EUR

14,70 (49 x 0,30)

Norwegia

NOK

135,30 (451 x 0,30)

Portugalia

EUR

14,70 (49 x 0,30)

Rosja

EUR

14,40 (48 x 0,30)

Rumunia

EUR

11,40 (38 x 0,30)

Słowacja

EUR

12,90 (43 x 0,30)

Słowenia

EUR

12,30 (41 x 0,30)

Stany
Zjednoczone
Ameryki (USA)

USD

17,70 (59 x 0,30)

Szwajcaria

CHF

26,40 (88 x 0,30)

Szwecja

SEK

137,70 (459 x 0,30)

Turcja

USD

15,90 (53 x 0,30)

Ukraina

EUR

12,30 (41 x 0,30)

Węgry

EUR

13,20 (44 x 0,30)

Wielka Brytania

GBP

10,50 (35 x 0,30)

Włochy

EUR

14,40 (48 x 0,30)

RYCZAŁTY I DIETY W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

Diety i inne należności za podróże służbowe na terenie kraju wynoszą od 1 kwietnia 2013 r.:

> 30 zł dieta (pełna),

> 45 zł – ryczałt za nocleg,

> 6 zł – ryczałt za dojazdy.

RYCZAŁTY SAMOCHODOWE

Maksymalne stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych (od 14 stycznia 2007 r.):

> dla samochodu osobowego:

– o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,

– o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 –  0,8358 zł,

> dla motocykla – 0,2302 zł,

> dla motoroweru – 0,1382 zł.

EMERYTURY I ŚWIADCZENIA

Emerytury i renty corocznie są waloryzowane od 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego przez wskaźnik waloryzacji. Od 1 marca 2019 r. wskaźnik waloryzacji i emerytur wyniesie 102,86 proc. W 2018 r. wskaźnik waloryzacji wynosił 102,98 proc.

NAJNIŻSZE EMERYTURY I RENTY od 1 marca 2019 r.

> 1100 zł – emerytura, emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna,

> 825 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

> 1320 – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa,

> 990 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,

Kwota bazowa potrzebna do ustalenia wysokości emerytury
lub renty od 1 marca 2019 r. – 4003,88 zł.

Graniczne kwoty przychodu emerytów i rencistów obowiązujące oD  1 grudnia 2019 r. Do 29 lutego 2020 r.

> 3452,20 zł emerytura i renta są zmniejszane, gdy przychód przekroczy tę kwotę (jest to 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego),

> 6411,10 zł – emerytura i renta są zawieszane, gdy tyle przekroczy przychód (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Uwaga! Ograniczenia te nie dotyczą osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent OD 1 marca 2019 r.

> 599,04 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

> 449,31 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

> 509,22 zł – renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba.

Świadczenie przedemerytalne od 1 Marca 2019 r.

> 1140,99 zł – wysokość świadczenia przedemerytalnego.

Kwoty wpływające na zmniejszenie lub zawieszenie
świadczenia przedemerytalnego od 1 marca 2019 r.:

> 1146,30 zł – dopuszczalna miesięczna kwota przychodu,

> 3209,60 zł – graniczna miesięczna kwota przychodu,

> 13 755,60 zł – dopuszczalna roczna kwota przychodu,

> 38 515,20 zł – graniczna roczna kwota przychodu.

ZASIŁek pogrzebowy w styczniu 2020 r. – 4000 zł

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego

> 99,6 proc. – w I kwartale 2020 r. (nie przekracza
100 proc., więc podstawa nie podlega waloryzacji)

> 99,5 proc. – w IV kwartale 2019 r. (nie przekracza
100 proc., więc podstawa nie podlega waloryzacji)

> 108,1 proc. – w III kwartale 2019 r.

> 107,6 proc. – w II kwartale 2019 r.

> 99,1 proc. – w I kwartale 2019 r.

> 100,1 proc. – w IV kwartale 2018 r.

> 108,6 proc. – w III kwartale 2018 r.

> 107 proc. – w II kwartale 2018 r.

KWOTY JEDNORAZOWYCH ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU USZCZERBKU NA ZDROWIU SPOWODOWANEGO WYPADKIEM PRZY PRACY LUB CHOROBĄ ZAWODOWĄ

Od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.:

> 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

> 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,

> 16 048 zł z ty­tu­łu orze­cze­nia cał­ko­wi­tej nie­zdol­no­ści do pra­cy oraz nie­zdol­no­ści do sa­mo­dziel­nej eg­zy­sten­cji ubez­pie­czo­ne­go,

> 16 048 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,

> 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania
uprawnieni są małżonek lub jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,

> 41 265 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania
uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego
lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,

> 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania
uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,

> 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania
uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej
dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,

> 16 048 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,

> 41 265 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania
uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek
lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania
przysługującego na drugiego i każdego następnego
uprawnionego.

OBRÓT BEZGOTÓWKOWY

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy
w każdym przypadku, gdy:

> stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

> jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 złotych (przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji; art. 19 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1292 ze zm.).

Taksa notarialna

Od 27 stycznia 2007 r. maksymalna stawka (według rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 272) wynosi od wartości:

> do 3000 zł – 100 zł;

> powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3000 zł;

> powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

> powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

> powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

> powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2 proc. od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

> powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25 proc. od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł,
a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów
ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 644 ze zm.) nie więcej niż 7500 zł.

Połowę tej stawki wyniesie maksymalna stawka za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

> umowę zobowiązującą zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,

> umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,

> umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa,

> umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywaną przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom bonifikaty od ceny,

> umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

> umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),

> umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 845 ze zm.),

> umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

> umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu przez spółdzielnię mieszkaniową,

> umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

> ustanowienie hipoteki,

> przebieg licytacji lub przetargu,

> przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,

> umowę zawieraną na podstawie art. 9 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 737 ze zm.),?

> umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn,

> umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy o własności lokali stanowiących odrębną nieruchomość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),

> umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1945 ze zm.),

> umowę deweloperską.

Odsetki ustawowe (cywilne) w stosunku rocznym

Stawka
(proc.)

Okres
obowiązywania

Podstawa
prawna

7

od 1 stycznia 2016 r.

DzU z 2016 r.,
poz. 47

8

od 23 grudnia 2014 r.

DzU z 2014 r.,
poz. 1858

13

od 15 grudnia 2008 r.

DzU z 2008 r. nr 220,
poz. 1434

11,5

od 15 października 2005 r.
do 14 grudnia 2008 r.

DzU z 2005 r. nr 201,
poz. 1662

13,5

od 10 stycznia 2005 r.
do 14 października 2005 r.

DzU z 2005 r. nr 3,
poz. 16

12,25

od 25 września 2003 r.
do 9 stycznia 2005 r.

DzU z 2003 r. nr 166,
poz. 1613

13

od 1 lutego 2003 r.
do 24 września 2003 r

DzU z 2003 r. nr 14,
poz. 137

16

od 25 lipca 2002 r.
do 31 stycznia 2003 r.

DzU z 2002 r. nr 117,
poz. 1009

20

od 15 grudnia 2001 r.
do 24 lipca 2002 r.

DzU z 2001 r. nr 143,
poz. 1612

30

od 1 listopada 2000 r.
do 14 grudnia 2001 r.

DzU z 2000 r. nr 90,
poz. 996

21

od 15 maja 1999 r.
do 31 października 2000 r.

DzU z 1999 r. nr 43,
poz. 429

24

od 1 lutego 1999 r.
do 14 maja 1999 r.

DzU z 1999 r. nr 7,
poz. 52

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Stawka (proc.)

Okres obowiązywania

Podstawa prawna

8

od 9 października 2014 r.

(MP z 2014 r., poz. 905)

10

od 4 lipca 2013 r.
do 8 października 2014 r.

(MP z 2013 r., poz. 596)

10,5

od 6 czerwca 2013 r.
do 3 lipca 2013 r.

(MP z 2013 r., poz. 537)

11

od 9 maja 2013 r.
do 5 czerwca 2013 r.

(MP z 2013 r., poz. 442)

11,5

od 7 marca 2013 r.
do 8 maja 2013 r.

(MP z 2013 r., poz. 163)

12,5

od 7 lutego 2013 r.
do 6 marca 2013 r.

(MP z 2013 r., poz. 90)

13

od 10 stycznia 2013 r.
do 6 lutego 2013 r.

(MP z 2013 r., poz. 26)

13,5

od 6 grudnia 2012 r.
do 9 stycznia 2013 r.

(MP z 2012 r., poz. 1008)

14

od 8 listopada 2012 r.
do 5 grudnia 2012 r.

(MP z 2012 r., poz. 846)

14,5

od 10 maja 2012 r.
do 7 listopada 2012 r.

(MP z 2012 r., poz. 319)

14

od 9 czerwca 2011 r.
do 9 maja 2012 r.

(MP z 2011 r. nr 50, poz. 557)

13,5

od 12 maja 2011 r.
do 8 czerwca 2011 r.

(MP z 2011 r. nr 39, poz. 446)

13

od 6 kwietnia 2011 r.
do 11 maja 2011 r.

(MP z 2011 r. nr 27, poz. 301)

Uwaga: Wysokość odsetek aktualna na dzień oddania „Ściągawki przedsiębiorcy” do druku.
Jeśli po tym terminie Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o zmianie stóp procentowych, wpłynie to na wysokość odsetek od zaległości podatkowych.

Obniżone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Stawka (proc.)

Okres obowiązywania

Podstawa prawna

6

od 9 października 2014 r.

(MP z 2014 r. poz. 905)

7,5

od 4 lipca 2013 r.
do 8 października 2014

(MP z 2013 r. poz. 596)

7,88

od 6 czerwca 2013 r.
do 3 lipca 2013 r.

(MP z 2013 r., poz. 537)

8,25

od 9 maja 2013 r.
do 5 czerwca 2013 r.

(MP z 2013 r., poz. 442)

8,63

od 7 marca 2013 r.
do 8 maja 2013 r.

(MP z 2013 r., poz. 163)

9,38

od 7 lutego 2013 r.
do 6 marca 2013 r.

(MP z 2013 r., poz. 90)

9,75

od 10 stycznia 2013 r.
do 6 lutego 2013 r.

(MP z 2013 r., poz. 26)

10,13

od 6 grudnia 2012 r.
do 9 stycznia 2013 r.

(MP z 2012 r., poz. 1008)

10,5

od 8 listopada 2012 r.
do 5 grudnia 2012 r.

(MP z 2012 r., poz. 846)

10,88

od 10 maja 2012 r.
do 7 listopada 2012 r.

(MP z 2012 r., poz. 319)

10,5

od 9 czerwca 2011 r.
do 9 maja 2012 r.

(MP z 2011 r. nr 50, poz. 557)

Zwolnienia z pracy

Pracodawca musi zwolnić od pracy pracownika na*:

> 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

> jeden dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką,

> 6 dni w ciągu roku kalendarzowego – wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń,

> czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania – wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony,

> czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych,

> czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji – pracownika będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym,

> wystąpienie w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli
i pracownika powołanego do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty,

> czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu – pracownika będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej

> 6 dni w ciągu roku kalendarzowego łącznie na szkolenie pożarnicze – członek ochotniczej straży pożarnej,

> czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu
– pracownika będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,

> czas wyznaczenia przez przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych do udziału
w postępowaniu
 – pracownika będącego członkiem doraźnym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, ujętym na liście ministra transportu,

> czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu oraz na czas udziału w szkoleniach organizowanych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa – pracownika będącego członkiem ochotniczej drużyny ratowniczej działającej w brzegowej stacji ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,

> czas wykonywania obowiązku świadczeń osobistych, w trybie i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach.

* wg rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 czerwca 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1632)

TERMINy ROZLICZEŃ Z PFRON

> do 20 grudnia (piątek) pracodawcy regulują wpłaty na PFRON za listopad 2019 r.,

> do 27 grudnia (piątek) pracodawcy wysyłają do PFRON wnioski Wn-D i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2019 r.,

> do 31 grudnia (wtorek) osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą, przekazują wniosek o refundację składek emerytalno-rentowych za listopad 2019 r.,

> do 20 stycznia (poniedziałek) pracodawcy regulują wpłaty na PFRON za grudzień 2019 r.,

> do 27 stycznia (poniedziałek) pracodawcy wysyłają do PFRON
wnioski Wn-D i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2019 r.,

> do 31 stycznia (piątek) osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą, przekazują wniosek o refundację składek emerytalno-rentowych za grudzień 2019 r.

Wpłaty na PFRON

od 1 grudnia 2019 r. do 28 Lutego 2020 r.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co miesiąc mają obowiązek wpłacać na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Obecnie do obliczenia wpłat na PFRON przyjmuje się kwotę 4931,59 zł.

Wsparcie dla zatrudniających niepełnosprawnych

Stopnie
niepełnosprawności

Maksymalne kwoty
dofinansowań od 1 kwietnia 2014 r.

stopień znaczny

1800 zł

stopień znaczny
ze schorzeniem specjalnym

2400 zł

stopień umiarkowany

1125 zł

stopień umiarkowany
ze schorzeniem specjalnym

1725 zł

stopień lekki

450 zł

stopień lekki ze schorzeniem specjalnym

1050 zł

Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2020 r. (w zł; cały etat; dla pracowników, którzy nie są uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych)

Rodzaj potrącenia

Podstawowe
koszty uzyskania przychodu (250 zł)

Podwyższone koszty uzyskania przychodu (300 zł)

z PIT-2

bez PIT-2

z PIT-2

bez PIT-2

Obowiązkowe

świadczenia niealimentacyjne (100 proc.)

1920,62

1876,62

1928,62

1884,62

zaliczki pieniężne dla pracownika (75 proc.)

1440,47

1407,47

1446,47

1413,47

kary pieniężne (90 proc.)

1728,56

1688,96

1735,76

1696,16

Dobrowolne

należności dla pracodawcy (100 proc.)

1920,62

1876,62

1928,62

1884,62

należności dla innych podmiotów (80 proc.)

1536,50

1501,30

1542,90

1507,70

Ważne limity na 2020 rok

Zakres

w zł

w euro

Wartość sprzedaży uprawniająca
do korzystania ze zwolnienia od VAT

200 000

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia
od podatku VAT

50 000

Wartość sprzedaży uprawniająca
do statusu małego podatnika VAT

5 248 000

1 200 000

Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania
ze statusu małego podatnika

197 000

45 000

Limit opłacania podatku
w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

1 093 350*

250 000**

Limit dla sprzedaży wysyłkowej
na terenie kraju

160 000

Kwota przychodów za rok poprzedni zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych

8 747 000*

2 000 000

Wartość środków trwałych, od których można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego

219 000

50 000

* według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP 1 października 2019 r. (4,3734 zł)

** projekt nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada, że w 2020 r. limit zostanie podniesiony do 1 000 000 euro (4 373 400 zł)

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – odpisy obowiązkowe i dobrowolne

Rodzaj odpisu
lub zwiększenia

Procent podstawy wymiaru

Od 1 sierpnia
2019 r.
podstawa 3389,90 zł

Od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r.
podstawa 3278,14 zł

OBOWIĄZKOWY

za zatrudnionego w normalnych warunkach

37,5 proc.

1271,21 zł

1229,30 zł

za wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze

50 proc.

1694,95 zł

1639,07 zł

za młodocianego

• w I roku nauki
– 5 proc.

• w II roku nauki
– 6 proc.

• w III roku nauki – 7 proc.

• w I roku nauki – 169,50 zł

• w II roku
– 203,39 zł

• w III roku
– 237,29 zł

• w I roku nauki – 163,91 zł

• w II roku
– 196,69 zł

• w III roku
– 229,47 zł

DOBROWOLNY

za byłego pracownika – emeryta lub rencistę

zwiększenie zfśs
o 6,25 proc.

o 211,87 zł

o 204,88 zł

za niepełnosprawnego umiarkowanie lub znacznie

podniesienie odpisu o 6,25 proc., czyli łącznie do 43,75 proc.

o 211,87 zł

o 204,88 zł

z tytułu utworzenia zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego i przeznaczenia na ten cel 7,5 proc. odpisu podstawowego oraz przeznaczenia całości zwiększenia na żłobek lub klub

zwiększenie zfśs na każdego pracownika
o 7,5 proc.

o 254,24 zł

o 245,86 zł

* planowana podstawa odpisu na zfśs w 2020 r. ma wynieść 1550,25 zł

ŚCIĄGAWKA PRZEDSIĘBIORCY na luty 2020 r. ukaże się 30 stycznia 2020 r.

REKLAMA