fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Rada gminy nie może określać konkretnych godzin bezpłatnego wychowania przedszkolnego

Fotolia.com
Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie uczniów z wychowania przedszkolnego, warunki zwolnienia z tych opłat, a także ustala ilość godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Nie może natomiast precyzować konkretnych godzin w których te bezpłatne zajęcia miałyby się odbywać.

Dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola lub oddziału publicznego w publicznej szkole podstawowej mają zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, jednak nie krótszy niż 5 godzin dziennie (art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. A zatem organ prowadzący może ustalić czas bezpłatnych zajęć dla dzieci dłuższy niż 5 godzin dziennie.

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę:

- publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin zajęć,

- publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla publicznych przedszkoli na podstawie art. 13 ust. 2 Prawa oświatowego,

- określa rada gminy (art. 52 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych).

Jednak ustalona przez radę gminy wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. Ponadto rada może określać warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat (art. 52 ust. 2 i 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Należy zatem podkreślić, że rada gminy posiada kompetencje do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, określania warunków zwolnienia z tych opłat, a także wyznaczania ilości godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Nie ma natomiast upoważnienia do wskazywania konkretnych godzin w których te bezpłatne zajęcia mają być realizowane.

Stanowisko to potwierdził wojewoda podkarpacki w rozstrzygnięciu nadzorczym z 28 lutego 2018 r. (sygn. akt P-II.4131.2.34.2018) w którym stwierdził nieważność zapisu § 1. uchwały Nr XXXVI/234/2018 Rady Gminy Chmielnik z 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Chmielnik oddziałach przedszkolnych w zakresie wyrazów „w czasie od 8:00 do 13:00". Ponadto wojewoda wskazał, że rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego, a ponadto może ustalić ilość godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych. Nie jest natomiast upoważniona do ustalenia konkretnych godzin w których miałyby się odbywać te bezpłatne zajęcia.

podstawa prawna: art. 52 ust. 1 – 3 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DzU z 2017 r. poz. 2203)

podstawa prawna: art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DzU z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA