fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Nowe prawo 2019: wójt może udzielać najemcom dopłat do czynszu

Fotolia.com
Dopłaty mogą być przyznawane tylko wtedy, gdy w związku z inwestycją mieszkaniową została zawarta umowa między inwestorem a gminą.

Dopłaty wypłaca gminie Bank Gospodarstwa Krajowego, a gmina przekazuje je na rachunek inwestora. Zasady stosowania dopłat do czynszu określa ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Większość jej przepisów weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Warunki, które trzeba spełnić

Dopłaty mogą być udzielone, jeżeli:

- mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych najemcy i pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz

- jest przedmiotem pierwszego zasiedlenia w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej.

W przepisach przejściowych zastrzeżono, że dopłaty można przyznać, gdy pierwsze zasiedlenie mieszkania przez najemcę nastąpiło nie wcześniej niż 12 miesięcy przed 1 stycznia 2019 r. Przez inwestycję mieszkaniową należy rozumieć:

- budowę budynku mieszkalnego, w którym zostanie wyodrębnione przynajmniej jedno mieszkanie,

- przebudowę budynku, w wyniku której nastąpi zmiana sposobu użytkowania z budynku niemieszkalnego na budynek mieszkalny, w którym zostanie wyodrębnione przynajmniej jedno mieszkanie, albo

- wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie bądź przebudowie budynku mieszkalnego znajdującego się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w którym będzie znajdować się przynajmniej jedno mieszkanie.

Dopłaty mogą być stosowane w okresie nie dłuższym niż 20 lat, licząc od miesiąca, w którym została zakończona inwestycja mieszkaniowa, przy czym dopłaty przysługujące danemu najemcy stosuje się przez 15 lat. Dopłaty przysługują na pisemny wniosek najemcy złożony w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce położenia mieszkania.

Najpierw uchwała, potem umowa

Rada gminy określa w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, m.in. zasady przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu. Dopłat można udzielać tylko, jeżeli w związku z inwestycją mieszkaniową została zawarta umowa między inwestorem realizującym tę inwestycję a gminą. Gmina, po zawarciu umowy z inwestorem, przeprowadza nabór wniosków, które podlegają ocenie punktowej, zgodnie z kryteriami pierwszeństwa ustalonymi w uchwale rady gminy. Po przeprowadzeniu oceny punktowej, gmina sporządza listę wniosków.

Dopłaty są wypłacane ze środków Funduszu Dopłat, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W celu zabezpieczenia tych środków, gmina występuje do BGK z wnioskiem o zawarcie umowy w sprawie stosowania dopłat. Gmina, która zawarła umowę z inwestorem, przekazuje mu listę najemców wraz z wnioskami o zawarcie umowy najmu, a inwestor zawiera umowy najmu, po zawarciu przez gminę umowy w sprawie stosowania dopłat.

Decyzja wójta

Dopłaty są przyznawane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji. Wójt przesyła tę decyzję do wiadomości inwestorowi w celu dokonania przez niego korekty wysokości miesięcznych należności wynikających z umowy najmu, podlegających zapłacie bezpośrednio przez najemcę. Dopłaty są wypłacane gminie przez BGK, a gmina przekazuje je, w imieniu najemców, na rachunek inwestora. Dopłat można udzielić, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:

- dla jednoosobowych gospodarstw domowych – 60 proc., a

- dla pozostałych gospodarstw domowych – 60 proc., zwiększonego o dodatkowe 30 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. Miesięczna wysokość dopłaty jest równa 1/12 kwoty iloczynu średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, powierzchni normatywnej mieszkania i współczynnika dopłaty wynoszącego 1,8 proc. Powierzchnia normatywna mieszkania wynosi 20 m2 w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych i ulega zwiększeniu o 15 m2 dla każdej dodatkowej osoby.

podstawa prawna: ustawa z 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (DzU z 2018 r. poz. 1540)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA