fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Czy urząd ma prawo przedłużać załatwienie sprawy z powodu skomplikowanego stanu prawnego i braków kadrowych?

Fotolia.com
Sprawy, w których nie trzeba zbierać dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie. Dotyczy to także spraw ze złożonym stanem faktycznym lub prawnym.

- W sprawie wszczętej na wniosek strony, strona – razem z tym wnioskiem – przedstawiła od razu wszystkie potrzebne dowody, czego nie kwestionuje organ prowadzący postępowanie. Czy w takim przypadku organ ma prawo przedłużać załatwienie sprawy powołując się na skomplikowany stan prawny i braki kadrowe?

Nie. W art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) przewidziano, że organy mają obowiązek załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie należy załatwić sprawę, która może być rozpatrzona:

- na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub

- na podstawie faktów i dowodów powszechnie znanych albo znanych z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ (por. także art. 12 § 2 k.p.a.).

W sytuacji, gdy załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego, na jej załatwienie przewidziano termin nie dłuższy niż miesiąc, a jeżeli jest to sprawa szczególnie skomplikowana – termin nie dłuższy niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ ma obowiązek zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia (por. art. 37 k.p.a.).

W orzecznictwie podkreśla się, że użyte w art. 35 § 2 k.p.a. słowo „niezwłocznie" nie oznacza „natychmiast", gdyż organ musi mieć czas potrzebny na przeanalizowanie stanu prawnego i faktycznego oraz wydanie rozstrzygnięcia w danej sprawie. Nie można jednak odwlekać załatwienia sprawy. Terminy załatwienia spraw określone w k.p.a. nie stanowią tylko sugestii dla organu, ale są dla niego wiążące, a niestosowanie się do tych regulacji stanowi naruszenie prawa (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 stycznia 2016 r., sygn. I OSK 1681/15, LEX nr 2032733). Termin załatwienia sprawy, w której organ nie musi przeprowadzać postępowania wyjaśniającego (określony jako „niezwłocznie"), nie może być oczywiście dłuższy niż ustalony przez ustawodawcę maksymalny termin na załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego (zasadniczo miesiąc, a w sprawie szczególnie skomplikowanej dwa miesiące od wszczęcia postępowania). Podkreśla się, że niezwłocznemu załatwieniu podlegają nie tylko sprawy proste, ale także sprawy zawiłe i skomplikowane, w których nie trzeba prowadzić postępowania dowodowego, gdyż albo cały materiał dowodowy jest od razu dostarczany przez stronę, albo materiał ten może być uzupełniony przez organ przez podjęcie odpowiednich czynności faktycznych – np. uzyskanie danych z odpowiednich ewidencji czy rejestrów (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 4 października 2017 r., sygn. II SAB/Gd 61/17, LEX nr 2375321).

Zwraca się także uwagę, że zabezpieczenie należytej obsady kadrowej zapewniającej terminowe załatwianie spraw należy do obowiązków samej administracji, a skutki ich ewentualnego niewypełnienia nie mogą być przerzucane na stronę (por. np. wyrok WSA w Poznaniu z 22 marca 2017 r., sygn. IV SAB/Po 3/17, LEX nr 2269687). Realizacja kompetencji organu jest jego prawnym obowiązkiem. Od tego obowiązku nie zwalniają organu np. takie trudności jak brak etatów czy środków pieniężnych (por. wyrok NSA z 21 kwietnia 2017 r., sygn. II OSK 521/16, LEX nr 2297765).

—Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 12, art. 35-37, art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1257)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA