fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rolnicy

Sprzedaż państwowej ziemi - nowe przepisy

123RF
Nowe przepisy nakładają pewne obowiązki na osoby, które będą nabywcami nieruchomości rolnej (prawa własności, użytkowania wieczystego, udziału w tych prawach).

Zawiera je art. 2b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z nim nabywca będzie miał obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którego skład weszła nabyta nieruchomość rolna, przez dziesięć lat. Gdy nabywcą jest osoba fizyczna, gospodarstwo będzie musiała prowadzić osobiście.

Ponadto przez dziesięć lat bez zgody sądu nie będzie można sprzedać nieruchomości rolnej ani oddać jej w posiadanie na rzecz innych podmiotów.

Jeżeli w tym czasie nabywca z przyczyn czysto losowych (np. choroba) zechce ją zbyć, to będzie musiał wystąpić do sądu o zgodę.

Jeżeli zbywca uzyska ją, to i tak nabywcą będzie mógł być tylko podmiot (osoba) związany z rolnictwem, a nie np. deweloper.

Uwaga!

Rygorów tych nie stosuje się do nabywców, którzy są osobami bliskimi zbywcy, np. dzieci, małżonków, rodziców czy rodzeństwa, a także do dziedziczenia i zapisu windykacyjnego. Nowe przepisy przewidują, że sprzedaż gruntów znajdujących się w zasobach ANR będzie zawieszona na pięć lat.

W tym czasie ziemię będzie można dzierżawić. Od zasady bezwzględnego zakazu zakupu mają być wyjątki. Dotyczą one:

- gruntów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w ostatecznych warunkach zabudowy na cele inne niż rolne, w szczególności na parki technologiczne, parki przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo-rekreacyjne,

- nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha,

- domów i mieszkań, budynków gospodarczych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami oraz ogródków przydomowych,

- położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych.

Ponadto minister rolnictwa i rozwoju wsi na wniosek prezesa ANR będzie mógł wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości lub ich części innych niż wymienione, jeżeli będzie to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA