fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

Nabycie przez kierowcę innego obywatelstwa a uchylenie decyzji wydanych wobec niego w Polsce

Fotolia.com
Nabycie przez kierowcę innego obywatelstwa nie wyklucza zmiany lub uchylenia decyzji wydanych wobec niego w Polsce.

Uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii A, B i T kierowca miał od 1970 r. Skierowany w 1996 r. na egzamin sprawdzający uzyskał je tylko w zakresie kategorii A i T, bez kat. B. Mimo to wymienił w 2002 r. dotychczasowy wtórnik na prawo jazdy kat. A, B i T. W 2006 r. starosta uchylił decyzję z 2002 r. i cofnął kierowcy uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B.

W 2018 r. kierowca wystąpił o wznowienie postępowania i stwierdzenie nieważności decyzji z 2006 r. o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B. W dniu jej wydania nie był już obywatelem polskim, gdyż w 2003 r. zrzekł się polskiego obywatelstwa. Ponieważ ma obywatelstwo austriackie, w 2006 r. nie mogły mieć do niego zastosowania decyzje wydane na podstawie polskiej ustawy – Prawo o ruchu drogowym – argumentował. Krajowe prawa jazdy są wzajemnie uznawane przez państwa Unii Europejskiej, ale choć mógłby posługiwać się w Polsce prawem jazdy wydanym w Austrii, policja w państwach UE ma decyzję z 2006 r. w rejestrach osób nieuprawnionych do kierowania pojazdami.

Kiedy Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji z 2006 r., skargą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Skarga jest nieuzasadniona, a odmowa stwierdzenia nieważności decyzji prawidłowa – orzekł sąd. Skoro skarżący nie zdał egzaminu na kat. B, starosta zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym cofnął mu uprawnienia kat. B do kierowania pojazdami. Kwestia obywatelstwa ma tu drugorzędne znaczenie. Uprawnienia do kierowania pojazdami skarżący uzyskał bowiem w 1970 r., będąc obywatelem polskim, a austriackie prawo jazdy otrzymał na podstawie zagranicznego prawa jazdy. Nabycie przez skarżącego obywatelstwa innego państwa nie oznacza, że wydane wobec niego decyzje funkcjonujące w obrocie prawnym nie mogą zostać zmienione lub uchylone. Decyzje wydane przez jedno państwo nie stają się wadliwe tylko dlatego, że osoba, których one dotyczą, zmieniła obywatelstwo  stwierdził WSA.

Zasadnicze znaczenie mają tu regulacje unijne. Dyrektywa Rady z 1991 r. nr 91/439/EWG w sprawie praw jazdy wprowadziła zakaz posiadania przez jedną osobę praw jazdy wydanych przez więcej niż jedno państwo UE. Jak również przepisy pozwalające na odmowę wydania tego dokumentu osobie, której ograniczono, zawieszono lub cofnięto uprawnienia do prowadzenia pojazdów na terytorium wydającego je państwa. Skoro więc uprawnienia kat. B wydał polski organ, nie ma podstaw do kwestionowania kompetencji starosty do ich cofnięcia wobec niewykazania przez kierowcę, że takie uprawnienia posiada. Może je odzyskać dopiero po zdanym egzaminie.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Kr 1273/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA