fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Jak geodeta ma mierzyć przed oddaniem budynku do użytku

123RF
Po pół roku obowiązywania znowelizowanych przepisów Prawa budowlanego geodeci doczekali się wyjaśnienia wątpliwości dotyczących sporządzania informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu.

Obowiązek dołączania dokumentacji geodezyjnej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie takiego obiektu powstał od 28 czerwca 2015 r. na podstawie znowelizowanego art. 57 ust. 1 pkt 5 – Prawo budowlane. Dokumentacja geodezyjna ma zawierać wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub też odstępstwach od tego projektu. Inwentaryzację musi sporządzić osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Przepisy okazały się zbyt ogólne - geodeci nie wiedzieli, jakie kryteria stosować przy sprawdzaniu zgodności usytuowania obiektu z projektem. Główny Urząd Geodezji i Kartografii wydał w lutym 2016 stanowisko w tej sprawie, uzgodnione z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Geodeta powinien wiedzieć

Według GUGiK w przepisie chodzi o dokumentację geodezyjną rozumianą w kontekście § 61 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). Powinna ona zatem obejmować mapą geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej tj. mapę obrazującą położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego.

Do tej mapy należy dołączyć informację o zgodności usytuowania wybudowanych obiektów budowlanych z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.

W ocenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, aby możliwe było stwierdzenie, czy dany obiekt budowlany objęty geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą jest usytuowany zgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu, należałoby ustalić, czy różnice między odległościami (długościami odcinków) wykazywanymi na tym projekcie w postaci liczbowej a odległościami z pomiaru wykonanego w ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, a także odchylenia liniowe między matematycznymi położeniami charakterystycznych punktów obiektu, ustalonymi na podstawie danych wynikających z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz danych pozyskanych z projektu zagospodarowania działki lub terenu w drodze geodezyjnego pomiaru kartograficznego, nie przekraczają odchyleń dopuszczalnych (OD).

GUGiK proponuje - mając na uwadze normy ISO z zakresu pomiarów geodezyjnych na potrzeby budownictwa - aby wartość OD była obliczana na podstawie takich wzorów:

1) w przypadku porównywania odległości (długości odcinków):

OD = 2,5 x md,

w którym:

md oznacza błąd średni pomiaru odległości (odcinka);

2) w przypadku porównywania położenia charakterystycznych punktów obiektu budowlanego:

w którym

mpk oznacza błąd średni wyznaczenia położenia charakterystycznego punktu obiektu budowlanego w drodze geodezyjnego pomiaru kartometrycznego na projekcie zagospodarowania działki lub terenu,

mpt oznacza błąd średni wyznaczenia położenia charakterystycznego punktu obiektu budowlanego w drodze geodezyjnego pomiaru terenowego wykonanego w ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Zważywszy, że opracowaniem mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zajmują się osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe, uprawnione jest przyjęcie założenia, że osoby te posiadają odpowiedni poziom wiedzy akademickiej pozwalającej na prawidłowe ustalenie wartości md, mpk oraz mpt – podkreśla GUGiK

Zwraca przy tym uwagę, że na wartość md ma wpływ nie tylko metoda pomiaru i zastosowane narzędzia, ale także błędy średnie identyfikacji punktów końcowych mierzonego odcinka, a wartość mpk zależy od sposobu wykonania pomiaru kartometrycznego, skali, w jakiej sporządzony jest projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz wielkości skurczu materiału, na którym ten projekt jest przedstawiony.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii uważa również, że informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego (obiektów budowlanych) z projektem zagospodarowania działki lub terenu, powinna mieć formę adnotacji zamieszczonej na mapie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w polu niezajętym na rysunek mapy. Przepisy prawa nie określają treści takiej adnotacji.

- Mając jednakże na uwadze brzmienie przywołanego przepisu Prawa budowlanego oraz normy ISO z zakresu pomiarów geodezyjnych na potrzeby budownictwa proponuje się, aby z jej treści wynikała informacja, że geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego, przedstawionego na tej mapie, wykazała zgodność, w granicach dopuszczalnych odchyleń, usytuowania tego obiektu z projektem zagospodarowania działki. Treść adnotacji powinna także zawierać dane umożliwiające identyfikację projektu budowlanego, na podstawie którego wybudowany został obiekt budowlany objęty geodezyjna inwentaryzacją - wyjaśnia GUGiK.

I dodaje, że w sytuacji, gdy wykonujący dokumentację geodeta stwierdzi odstępstwa od projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie usytuowania obiektu budowlanego objętego tą inwentaryzacją, to informację o tych odstępstwach powinien także zamieścić, w formie odpowiedniej adnotacji, na mapie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w polu niezajętym na rysunek mapy albo w załączniku do tej mapy. Jeżeli natomiast informacje o odstępstwach zawiera załącznik do mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, na mapie tej powinno być odesłanie do tego załącznika. Załącznik ten może składać się z części graficznej, przedstawiającej położenie charakterystycznych punktów obiektu budowlanego oraz z części tabelarycznej.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA