fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niepełnosprawni

Nauczanie indywidualne - MEN wyjaśnia

Fotolia
Nie ma mowy o jakimkolwiek wykluczaniu uczniów. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, są objęci szczególną troską Ministerstwa Edukacji Narodowej - twierdzi MEN w reakcji na publiakcje mediów.

Rodzice cytowani w mediach oburzyli się projektem rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, które nie przewiduje od nowego roku szkolnego możliwości organizowania nauczania indywidualnego na terenie szkoły lub przedszkola. Musi być ono realizowane w domu. Rodzice twierdzą, ze uczniowie niepełnosprawni lub długotrwale chorzy, którzy korzystają z indywidualnej formy uczenia się, stracą tym samym możliwość kontaktu z rówieśnikami w szkole.

MEN twierdzi, że jest inaczej.

- Naszym priorytetem jest stworzenie takiego systemu edukacji, który zapewni maksymalne wsparcie dla tych uczniów w szkole. Uczeń ma funkcjonować w społeczności szkolnej. Uczeń, jeśli stan jego zdrowia pozwala, powinien się uczyć ze swoimi rówieśnikami a nauczyciel powinien dostosować metody pracy z tym uczniem do jego potrzeb a szkoła zapewnić wsparcie. Na tym polega edukacja włączająca i MEN do tego dąży. Mamy narzędzia by taka edukacja odbywała się w każdej szkole i będziemy je doskonalić, a jednocześnie musimy usuwać wszystkie bariery, które to utrudniają - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie MEN.

Resort zapewnia, że szkoły, których zadaniem jest wspieranie ucznia i dostosowanie się do jego potrzeb, zawsze mogą skorzystać z pomocy w zapewnieniu odpowiedniego wsparcia uczniom z wyspecjalizowanych placówek: poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, jak również specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

MEN zwraca uwagę, że indywidualne nauczanie nie jest tym samym, co indywidualny tok lub program nauki. - Indywidualny program lub tok nauki to formy skierowane do ucznia zdolnego - podkreśla MEN.

I wyjaśnia, czym jest nauczanie indywidualne: to forma edukacji organizowana wyłącznie dla dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Organizuje się je na określony czas – do chwili, aż stan zdrowia ucznia poprawi się i będzie mógł chodzić do szkoły. Jeśli stan zdrowia niepełnosprawnego ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu chodzenie do szkoły, uczeń ten obejmowany będzie indywidualnym nauczaniem w domu rodzinnym. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

- Niepełnosprawność ucznia nie jest przesłanką do objęcia go indywidualnym nauczaniem, ale kształceniem specjalnym. Organizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia niepełnosprawnego, którego stan zdrowia pozwala na chodzenie do szkoły, nie poprawia jego funkcjonowania w szkole i w grupie rówieśniczej, nie uspołecznia. Również trudności szkolne, problemy wychowawcze czy szczególne uzdolnienia nie stanowią podstawy do objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem, są natomiast wskazaniem do objęcia go innymi formami wsparcia ucznia przewidzianymi w przepisach prawa oświatowego np. różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Indywidualne nauczanie nie powinno być sposobem na rozwiązywanie problemów edukacyjnych, gdyż, co do zasady przeznaczone jest dla uczniów chorych, objętych leczeniem, którzy w pewnym okresie czasu nie mogą uczęszczać do szkoły - twierdzi MEN.

Ministerstwo stoi na stanowisku, że jeżeli stan zdrowia ucznia na to pozwala, to oprócz realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w domu, dyrektor szkoły będzie organizował różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły w celu jego integracji ze środowiskiem i zapewnieniem mu pełnego osobowego rozwoju. Zastrzega, że takie działania dyrektor podejmować będzie w miarę posiadanych możliwości i z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania oraz aktualnego stanu zdrowia ucznia. Na czym ma to polegać?

- Dyrektor w szczególności będzie umożliwiał udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych lub szkolnych - wyjaśnia MEN.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA