fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Wydatki wdrażania e-usług z częściowym odliczeniem

123RF
Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków na wdrożenie systemów umożliwiających świadczenie publicznych e-usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 listopada 2016 r. (nr 2461-IBPP3.4512.645. 2016.1.BJ) rozstrzygnął kwestię, czy gminie ponoszącej wydatki na realizację projektu dotyczącego wdrożenia systemów umożliwiających świadczenie publicznych e-usług, przysługuje w tym zakresie prawo do odliczenia VAT.

We wniosku o wydanie interpretacji gmina wskazała, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i obecnie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, polegający na wdrożeniu systemów umożliwiających świadczenie publicznych e-usług. W szczególności, wdrażane systemy będą związane z e-usługami w zakresie m.in.: udostępniania informacji i regulacji zobowiązań z tytułu podatków lokalnych, udostępniania informacji i regulacji zobowiązań z tytułu gospodarki odpadami, udostępniania informacji i regulacji zobowiązań z tytułu opłat związanych z mieniem komunalnym, udostępniania informacji z prowadzonych ewidencji.

Ponadto, we wniosku gmina wskazała, że ponoszone przez nią nakłady będą dotyczyły zarówno czynności związanych z realizacją zadań publicznych niepodlegających VAT jak również czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych podlegających VAT, opodatkowanych i zwolnionych. We wniosku o interpretację gmina zadała pytanie czy w związku z opisanymi wydatkami przysługuje jej prawo do częściowego odliczenia VAT. Jej zdaniem, w związku z wykonywaniem czynności związanych z działalnością inną niż gospodarcza, do odliczenia VAT zastosowanie znajdzie tzw. „prewspółczynnik VAT", określony w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT. W ocenie gminy, sposoby określenia ww. proporcji wskazane w art. 86 ust. 2c ustawy o VAT nie odzwierciedlają reprezentatywnie wydatków przypadających odpowiednio na działalność opodatkowaną oraz na działalność nieopodatkowaną związaną z realizacją przedmiotowego projektu, w związku z czym „prewspółczynnik VAT" powinien zostać obliczony zgodnie z § 3 rozporządzenia ministra finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, tj. w oparciu o kryterium obrotowe. Jednocześnie, ze względu na wykonywanie przez gminę czynności opodatkowanych i zwolnionych z VAT, w celu określenia zakresu prawa do odliczenia będzie ona także zobowiązana do zastosowania tzw. „współczynnika VAT" określonego w art. 90 ustawy o VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zgodził się ze stanowiskiem gminy, uznając na podstawie wskazanych przepisów prawa, iż w związku z tym, że wydatki na realizację opisanego przez gminę projektu będą częściowo związane z realizacją zadań publicznych, w pierwszej kolejności powinna ona wyliczyć kwotę podatku naliczonego przypisanego do działalności gospodarczej zgodnie z art. 86 ust. 2a – 2h ustawy o VAT oraz z rozporządzeniem ministra finansów. Następnie, zważywszy że ponoszone wydatki będą związane z czynnościami mającymi charakter cywilnoprawny, tj. opodatkowanymi i zwolnionymi z VAT, przy czym gmina nie ma możliwości przyporządkowania zakupów do czynności opodatkowanych, w celu wyliczenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu gmina powinna zastosować uregulowania wynikające z art. 90 ustawy o VAT.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

W mojej ocenie stanowisko zaprezentowane przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest słuszne co do ogólnych zasad – tj. przyznanie gminie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków na wdrożenie systemów umożliwiających świadczenie publicznych e-usług. Gmina będzie bowiem wykorzystywać ten system zarówno do działalności gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej z VAT, np. związanej z mieniem komunalnym), jak również do innych celów, tj. zadań własnych wykonywanych w sferze publicznoprawnej. Organ nie odniósł się w interpretacji wprost do metody wyliczenia prewspółczynnika, co mogłoby być kwestią kontrowersyjną. W wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe prezentują stanowisko, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do wyliczania prewspółczynnika zgodnie z metodą dochodową wskazaną w rozporządzeniu ministra finansów z 17 grudnia 2015 r. Tymczasem gminy mają dowolność ustalania tej metody, która powinna jak najlepiej odpowiadać specyfice wykonywanej przez nie działalności i dokonywanych nabyć.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA