fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

UOKiK karze Idea Bank i pomaga klientom

materiały prasowe
Urząd wydał cztery decyzje uznając praktyki banku za nieuczciwe i naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Prawomocna decyzja może otworzyć klientom drzwi do rekompensat.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za nieuczciwą praktykę rynkową oferowanie przez Idea Bank możliwości przystąpienia do ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi angażującymi środki w niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte. Działania banku polegały na nierzetelnym przekazywaniu informacji o ryzykach wynikających z tej inwestycji związanych z możliwością utraty całości lub części wpłacanych środków, opóźnień w realizacji wykupu, a także nieuzyskania zysku. UOKiK uznał, że bank zaprzestał tej praktyki pod koniec 2017 r. i nałożył na niego obowiązek usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – bank ma opublikować w terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji na swojej stronie internetowej oświadczenia oraz nałożył na niego 11,5 mln zł kary.

W kolejnej decyzji UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania Idea Banku informowania i oferowania certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq TFI (d. Trigon), chodzi o fundusze nazywane Profit (XXII, XXIII, XXIV). UOKiK zarzuca bankowi, że bank informował o tych produktach w sposób mogący wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową. Według urzędu bank proponował także konsumentom, którzy byli związani z nim umową o lokatę bankową lub umową o prowadzenie rachunku oszczędnościowego, nabycia wspomnianych certyfikatów inwestycyjnych pomimo tego, że warunki emisji tych certyfikatów w zakresie akceptowalnego ryzyka inwestycyjnego nie odpowiadały potrzebom tych klientów. To również stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. UOKiK stwierdził zaniechanie tych praktyk pod koniec lutego 2017 r. i nałożył na bank obowiązek usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów według przedstawionych zasad. 

Idea Bank ma wypłacić rekompensatę publiczną wszystkim tym klientom, którzy nabyli certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Lartiq (d. Trigon) Profit XXII, XXIII, XXIV Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne FIZ, w wysokości 20 proc. z kwoty 190.000 zł, która stanowiła cenę emisyjną jednego certyfikatu. Nie obejmie to klientów, którzy na dzień złożenia przez nich wniosku o wypłatę rekompensaty zawarli z bankiem ugodę, uzyskali prawomocne orzeczenie sądu, sądu polubownego lub innej instytucji uprawnionej do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, albo w oparciu o inne zdarzenia uzyskali całkowity zwrot środków lub zwrot częściowy, w takiej wysokości, że zwrot ten wraz z kwotą rekompensaty przewyższyłby kwotę środków zainwestowanych w certyfikaty. Bank ma także poinformować wszystkich nabywców certyfikatów o gotowości wypłacenia rekompensaty. Musi również opublikować na swojej stronie oświadczenia o treści decyzji urzędu.

Trzecia decyzja UOKiK dotyczy postanowień wzorców umów stosowanych przez bank. Urząd zakwestionował klauzule modyfikacyjne dotyczące możliwości zmian wzorców regulaminów i umów stosowanych przez bank w relacjach z konsumentami, m.in. regulaminie kredytów, kart klientów indywidualnych Lion’s Banku, regulaminie rachunków, bankowości elektronicznej itd. UOKiK uznał postanowienia umów za niedozwolone i zakazał ich wykorzystywania. Nałożył na bank obowiązek usunięcia trwających skutków naruszenia zakazu stosowania we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień poprzez poinformowanie w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się tej decyzji wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowy w oparciu o kwestionowane wzorce umów, o uznaniu tych postanowień za niedozwolone oraz o skutkach z tego wynikających oraz umieszczenia w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się Decyzji III oświadczenia na stronie internetowej.

Czwarta decyzja dotyczy stosowania przez bank praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów dotyczące m.in. informowania i dokumentacji dotyczących lokat strukturyzowanych, np. nieodpowiednich informacji dotyczących możliwości zysku i ryzyk (podano m.in., że ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego była kwota, która faktycznie nie była chroniona). W tej sprawie UOKiK stwierdził zaniechanie stosowania przez bank nieuczciwych praktyk w lutym 2018 r. i sierpniu 2019 r. Nałożył na bank 5,8 mln zł kary.

Idea Bank podaje, że decyzje nie są prawomocne; przysługuje mu odwołanie od nich do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od daty doręczenia każdej z decyzji. Bank rozważa skorzystanie z prawa do złożenia odwołań od decyzji, jednak ostatecznie zadecyduje dopiero po szczegółowym zapoznaniu się z obszernymi uzasadnieniami. W przypadku prawomocności decyzji ustalenia są dla sądu wiążące, i sąd nie musi w tym zakresie prowadzić własnego postępowania dowodowego. Konsumenci mogą się powołać na prawomocne decyzje, gdy będą chcieli dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym. Niezależnie od powyższego, wydanie decyzji nie zamyka konsumentom drogi do indywidualnego dochodzenia roszczeń.

O przewidywanym wpływie decyzji po ich uprawomocnieniu się na przyszłe wyniki finansowe banku poinformuje on odrębnym raportem bieżącym po szczegółowym zapoznaniu się z obszernym uzasadnieniem decyzji i przeprowadzeniu odpowiednich analiz w tym zakresie.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA