Propozycja Prokuratora Generalnego przewiduje ustalenie dodatku specjalnego do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego osoby zastępowanej, proporcjonalnie do okresu zastępstwa.

Zgodnie z projektem ustawy oszczędności, powstałe w wyniku ustalenia wysokości świadczeń sędziów i prokuratorów z powodu choroby na zasadach powszechnych,  mają pozostać w dyspozycji sądów i prokuratur, z przeznaczeniem na ich działalność, w tym na ewentualne nagrody.

Jednak obecnie system wynagrodzeń sędziów i prokuratorów nie przewiduje jakiekolwiek nagród, a zatem powstające oszczędności nie byłyby wydatkowane zgodnie z zamiarem projektodawcy.

Nagrody bowiem mogą być przyznawane wyłącznie urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury, którzy nie mogą zastępować nieobecnych sędziów lub prokuratorów.

Zdaniem Prokuratora Generalnego tak skonstruowany dodatek specjalny jako przyznawany fakultatywnie nie spowoduje zwiększenia wydatków na wynagrodzenia, bowiem jego koszt zostanie pokryty z przewidywanych oszczędności związanych z obniżeniem wynagrodzenia przysługującego sędziom i prokuratorom za okres choroby.

Propozycja obejmuje także możliwość przyznawania dodatku specjalnego za okres zastępowania sędziów i prokuratorów nieobecnych w pracy z powodu choroby lub urlopu macierzyńskiego, za które przysługuje 100% wynagrodzenia. Ponieważ dodatek specjalny będzie obliczany tylko od wynagrodzenia zasadniczego zastępowanego sędziego lub prokuratora, zaś jego podstawa nie obejmie dodatku za długoletnią pracę, kwoty przyznawanych dodatków specjalnych powinny się bilansować z suma oszczędności powstałych na skutek obniżenia wynagrodzenia za okres choroby w znacznej liczbie przypadków chorób sędziów i prokuratorów.

Powyższa propozycja Prokuratora Generalnego nie została jednak zaakceptowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości uznało, że z uwagi na zaawansowane prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym brak jest możliwości wniesienia autopoprawki.

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości nie wykluczyło podjęcia prac zmierzających do wprowadzenia możliwości przyznania sędziemu oraz prokuratorowi dodatku specjalnego z tytułu zastępowania sędziego lub prokuratora w czynnościach służbowych w pracy z powodu choroby lub urlopu macierzyńskiego w kolejnych nowelizacjach przedmiotowych ustaw.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ