Środowiska akademickie proponują modyfikację w systemie ewaluacji działalności naukowej obejmującej lata 2017-2021. Chodzi o to, że obecne rozporządzenie ewaluacyjne nie odpowiada specyfice poszczególnych nauk, w tym nauk prawnych. Na przykład glosy i komentarze prawnicze nie są punktowane.

Tymczasem Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że autorzy glos – polemizując z sądami – przedstawiają często dorobek doktryny, odnoszą się do różnych prac naukowych. Mają one mają różny poziom merytoryczny – tak jak i artykuły naukowe. Z kolei wiele z komentarzy (np. do kodeksów) to fundamentalne dzieła naukowe w danej gałęzi prawa i główny punkt odniesienia innych autorów.

RPO wystąpił do prof. Włodzimierza Bernackiego, sekretarza stanu i pełnomocnika rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, o doprecyzowanie przepisów oraz praktyki w tym zakresie.