Chodzi o art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych z 22 marca 2018 roku. Zgodnie z tym przepisem Minister Sprawiedliwości z urzędu odwołuje, w drodze decyzji, komornika z zajmowanego stanowiska, jeżeli komornik ukończył 65. rok życia.

W ubiegłym roku na łamach "Rzeczpospolitej" opisaliśmy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że "odwołanie komornika sądowego z chwilą ukończenia 65 roku życia skutkuje traktowaniem komorników mniej korzystnie w porównaniu z innymi osobami wykonującymi prawniczą działalność zawodową i posiadającymi również status funkcjonariuszy publicznych lub zawodu zaufania publicznego takimi, jak notariusze, sędziowie, czy prokuratorzy".

W swoim wniosku Prokurator Generalny przekonuje, że ustawodawca miał prawo przyjąć, że osoba, która ukończyła 65 rok życia - nawet pomimo dobrego stanu zdrowia jak na ten wiek - nie powinna wykonywać już zawodu komornika sądowego. - Taka granica wieku jest właściwa, gdyż z jednej strony gwarantuje, że służbę tę pełnią osoby w pełni sprawne, a z drugiej strony powoduje, że do środowiska komorników sądowych mają dostęp młodzi, coraz lepiej wykształceni ludzie - czytamy we wniosku.

Jednocześnie PG wskazuje, że doszło do sytuacji, w której orzecznictwo sądowe wstąpiło w rolę tak ustawodawcy krajowego, jak i prawodawcy unijnego, arbitralnie dokonując wyważania wartości i wyboru tych z nich, którym należy dać prymat. - Jednocześnie, arbitralnie nadanie przepisowi art. 19 ust. I pkt 2 u.k.s. rozumienia przepisu wprowadzającego niedozwoloną dyskryminację ze względu na wiek, narusza zasadę wykonalności wyroków, stanowiącą jeden z elementów nie tylko prawa do sądu, ale i zasady demokratycznego państwa prawnego - podnosi Zbigniew Ziobro.

Prokurator Generalny chce, aby Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 19 ust. 1 pkt 2 u.k.s., rozumiany jako przepis wprowadzający niedozwoloną dyskryminację ze względu na wiek, jest niezgodny z wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP zasadą demokratycznego państwa prawnego.