Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę w tej sprawie. Podkreśla w niej, że nieprawdziwe są pojawiające się w mediach informacje o wszczęciu postępowań dyscyplinarnych wobec posłów-adwokatów, którzy głosowali nad ustawami reformującymi sądownictwo. Naczelna Rada Adwokacka otrzymała skargi na posłów-adwokatów w sprawie sposobu głosowania nad ustawami reformującymi sądownictwo, i przesłała je do rzeczników dyscyplinarnych właściwych izb adwokackich (gdańskiej, katowickiej, krakowskiej i warszawskiej), którzy po zapoznaniu się z wnioskami, odmówili wszczęcia takich postępowań.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej stoi na stanowisku, iż głosowanie nad projektami ustaw, jako działanie mieszczące się w zakresie sprawowania mandatu posła czy senatora, nie może podlegać ocenie w trybie adwokackiej odpowiedzialności dyscyplinarnej.

W przyjętej we wtorek uchwale Prezydium NRA wyjaśnia jednak, że z uwagi na fakt, iż wszyscy adwokaci, w tym również sprawujący mandat posła czy senatora, podlegają tym samym zasadom odpowiedzialności, koniecznym było przekazanie przesłanych do Naczelnej Rady Adwokackiej wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wyłącznie właściwym w tych sprawach organom izb adwokackich.