Kto sprawdza, czy śmieci są prawidłowo segregowane

Właściciela nieruchomości, który nie dopełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wójt obciąża wyższą opłatą. Brak selekcji powoduje także odpowiedzialność za wykroczenie.

Aktualizacja: 20.06.2019 14:36 Publikacja: 20.06.2019 00:01

Kto sprawdza, czy śmieci są prawidłowo segregowane

Foto: AdobeStock

- Podmiot odbierający odpady komunalne zawiadomił gminę, że właściciel nieruchomości, który deklarował segregowanie odpadów, nie wywiązuje się z tego obowiązku. Czy w takim przypadku wójt może ustalić wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami niż w przypadku osób, które nie deklarowały selekcji? – pyta czytelniczka.

Nie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej u.c.p.) właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz rozporządzeniu ministra środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (DzU z 2017 r. poz. 19 ze zm.). Za niewykonywanie tych obowiązków grozi kara grzywny (por. art. 10 ust. 2 u.c.p.).

Czytaj także: Odpady komunalne: ostrzejsza segregacja śmieci od 2019 roku

W myśl art. 6m ust. 1 u.c.p. właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Taka deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty i wysokość opłaty. Jeżeli odpady nie są zbierane w selektywny sposób, stawka opłaty jest wyższa (por. art. 6k ust. 3 u.c.p.). W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w tej deklaracji, wójt określa wysokość opłaty w drodze decyzji (por. art. 6o u.c.p.).

Zgodnie z art. 9f u.c.p., w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako zmieszane i powiadamia o tym gminę. Podmiot odbierający odpady wykonuje ten obowiązek we własnym imieniu, a nie w imieniu gminy (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 11 grudnia 2018 r., sygn. I SA/Gl 839/18, LEX nr 2604882). Wraz z zawiadomieniem skierowanym do gminy podmiot odbierający odpady przesyła stosowną dokumentację (harmonogram odbioru odpadów, dokumentację zdjęciową, raporty odbiorów odpadów).

Jednym z działań podejmowanych przez gminę na skutek otrzymania takiego zawiadomienia jest wszczęcie postępowania – na podstawie art. 6o u.c.p. – w celu ustalenia czy selektywna zbiórka jest wykonywana w prawidłowy sposób (por. np. wyrok WSA w Poznaniu z 17 kwietnia 2019 r., sygn. I SA/Po 111/19, LEX nr 2655839). Jeżeli odpady powinny były być zbierane selektywnie, a nie były tak zbierane, wójt obciąża właściciela nieruchomości wyższą opłatą za gospodarowanie odpadami.

Przepisy u.c.p. nie zawierają jednak regulacji pozwalającej obciążyć właściciela nieruchomości opłatą o charakterze sankcyjnym za samo stwierdzenie nieprawidłowej zbiórki odpadów w selektywny sposób. Ustawa nie przewiduje innych sankcji poza odpowiedzialnością za wykroczenie. Podwyższona opłata, nałożona po sygnalizacji w trybie art. 9f u.c.p. i po przeprowadzeniu postępowania na podstawie art. 6o u.c.p., ma ten sam charakter i jest określana na tej samej podstawie prawnej co opłata regulowana - w tej samej wysokości - przez właściciela deklarującego nieselektywną zbiórkę odpadów (por. wyrok WSA w Poznaniu z 17 kwietnia 2019 r., sygn. I SA/Po 68/19, LEX nr 2655927).

Autorka jest radcą prawnym

podstawa prawna: art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i ust. 2a, art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 6k, art. 6m, art. 6o, art. 9f, art. 10 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)

- Podmiot odbierający odpady komunalne zawiadomił gminę, że właściciel nieruchomości, który deklarował segregowanie odpadów, nie wywiązuje się z tego obowiązku. Czy w takim przypadku wójt może ustalić wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami niż w przypadku osób, które nie deklarowały selekcji? – pyta czytelniczka.

Nie.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?