Sejm uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Teraz akt trafi do senatu. Dokument przewiduje wprowadzenie podwyższonej opłaty dla właścicieli nieruchomości nie wypełniających obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Określi ją rada gminy. Opłata nie będzie mogła być niższa niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość maksymalnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.


Natomiast w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (mimo, że zadeklarował segregację), podmiot je odbierający przyjmie je jako zmieszane, o czyn powiadomi samego zainteresowane jak i wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Powyższe stanowić będzie podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydania decyzji administracyjnej – która uwzględniać już będzie wysokość opłaty podwyższonej.

„Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy nie chcą selektywnie zbierać odpadów i np. notorycznie w pojemnikach na odpady zmieszane umieszczają odpady, które powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji. Nie dotyczy to natomiast sytuacji, kiedy w wyniku pomyłki o charakterze incydentalnym dany odpad zostanie zdeponowany do nieodpowiedniego pojemnika” – zastrzeżono w uzasadnieniu.

Zachęcać do ekologicznego życia ma również zmiana w zakresie opłaty recyklingowej. Jak wskazuje resort środowiska 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek pobierania przez prowadzących jednostki handlowe opłaty recyklingowej od oferowanych przez nich lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Powyższą opłatą zostały objęte torby o grubości do 50 mikrometrów, z wyłączeniem tzw. zrywek.

„Po analizie wstępnych danych z pierwszego roku obowiązywania opłaty recyklingowej daje się zauważyć tendencję oferowania przez prowadzących jednostki handlowe, w miejsce toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów, toreb z tworzywa sztucznego o nieco większej grubości, np. 51 mikrometrów. Tym samym torby te nie podlegają opłacie recyklingowej i mogą być oferowane przez prowadzących jednostki handlowe za dowolną opłatą lub nawet za darmo” – podkreślono w uzasadnieniu. 

Skutkiem powyższego będzie objęcie opłatą recyklingową wszystkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyłączeniem tych bardzo lekkich.