Pojęcie mieszkaniowego zasobu gminy zdefiniowane zostało w art. 2 ust. 1 pkt 10 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176767]ustawy o ochronie praw lokatorów[/link]. Stanowi go ogół lokali stanowiących własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy. Wyjątkiem są towarzystwa budownictwa społecznego.

Do tego zasobu mogą zostać włączone również lokale i budynki stanowiące własność innych podmiotów. W tym ostatnim wypadku warunkiem jest zawarcie stosownych umów pomiędzy gminą a ich właścicielami.

[srodtytul]Budowa i remonty[/srodtytul]

Podstawowym sposobem pozyskiwania nowych mieszkań komunalnych przez gminy jest ich budowa. Głównie finansowana ze środków własnych, przy wykorzystaniu możliwości zaciągania na ten cel kredytów. Możliwe jest również pozyskanie na ten cel środków finansowych z budżetu państwa, udzielanych w formie dotacji. Istotne znaczenie ma również wsparcie tworzenia lokali socjalnych udzielane z Funduszu Dopłat utworzonego na podstawie przepisów [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184448]ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych[/link].

Dodatkowym źródłem finansowania budownictwa komunalnego mogą się okazać również środki pozyskiwane z Unii Europejskiej w ramach realizowanych przez Wspólnotę programów. Z reguły jednak środki te nie będą mogły być wykorzystane na tworzenie infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Gminy mogą również otrzymać wsparcie na budowę infrastruktury technicznej z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Pomoc ta jest udzielana za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego i można z niej sfinansować m.in. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektroenergetyczne.

[srodtytul]Podnajmowanie mieszkań [/srodtytul]

Możliwość pozyskiwania lokali przez gminę od innych podmiotów nimi dysponujących, np. spółdzielni mieszkaniowych czy innych osób władających mieszkaniami na wynajem, wprowadzona została nowelizacją [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176168]ustawy o ochronie praw lokatorów uchwaloną 17 grudnia 2004 r. (DzU nr 281, poz. 2783)[/link]. Przepisy te umożliwiają gminom pozyskiwanie lokali, które następnie będą podnajmowane lokatorom, głównie na czas określony, ponieważ umowy najmu pomiędzy gminą a właścicielem mieszkań (mieszkania) są również zawierane głównie na czas określony. Co ważne, czynsz w takich mieszkaniach płacony przez lokatora gminie może być niższy od tego, który gmina płaci właścicielowi.

Dotacje udzielane z budżetu państwa mogą być oczywiście wykorzystywane nie tylko na budowę nowych, ale również na remonty i utrzymanie we właściwym stanie technicznym już istniejących mieszkań. Mogą być również wykorzystane na wynajmowanie lokali od innych właścicieli z przeznaczeniem na ich podnajem. W zależności od sytuacji na rynku taki sposób zdobywania nowych mieszkań komunalnych może się czasem okazać bardziej opłacalny niż budowa nowych osiedli.

[srodtytul]Programy i zasady [/srodtytul]

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Zgodnie z art. 21 omawianej uchwały rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, jak również określa zasady wynajmowania mieszkań wchodzących w skład tego zasobu. Pierwsze powinny być opracowywane na co najmniej pięcioletnie okresy i obejmować w szczególności:

- prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego;

- analizę potrzeb oraz planów remontów i modernizacji mieszkań i budynków;

- planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;

- zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżana tej opłaty.

Z kolei uchwała określająca zasady wynajmowania mieszkań określać powinna w szczególności kryteria dochodowe i lokalowe, które powinny spełniać osoby ubiegające się o mieszkanie komunalne. Jak podkreślił [b]Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 grudnia 2004 r., (OSK 883/04)[/b] zasady te winny być tak skonstruowane, by ci spośród mieszkańców gminy, którzy spełniają podstawowe kryteria przedmiotowe (jak warunki zamieszkiwania i wysokość dochodu), od których zależy wynajęcie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, mieli równe szanse na czynienie starań o uzyskanie lokalu, z uwzględnieniem przewidzianego przez ustawodawcę pierwszeństwa zawarcia umowy najmu przysługującego osobom spełniającym wskazane w tym względzie w uchwale kryteria.