Jednym z elementów aktywnej polityki prorodzinnej jest wzmacnianie roli i atrakcyjności placówek wychowania przedszkolnego. Łatwiejszy dostęp do takich placówek to szansa dla rodziców na powrót na rynek pracy i jednocześnie spokój, że pociechy pozostają pod dobrą opieką w zadbanych budynkach i z atrakcyjną infrastrukturą. Nie powinno zatem dziwić, że województwa wykorzystują część unijnych pieniędzy, jakie otrzymały na okres 2014–2020, na wspieranie projektów związanych właśnie z rozwojem takich placówek. Tak zrobiły także władze województwa lubuskiego, przewidując do realizacji w swoim programie regionalnym działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej". Zostało ono podzielone na poddziałania i właśnie w zakresie części 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT" prowadzony jest obecnie nabór wniosków.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, stowarzyszeń i porozumień, a także osób prawnych i fizycznych będących organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, z zastrzeżeniem, że:

- konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej,

- wnioskodawcami mogą być podmioty terytorialnie związane z miejskim obszarem funkcjonalnym Zielonej Góry (MOF Zielona Góra).

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę przedszkolną obejmującą:

- budowę i/lub modernizację (remont, przebudowę, rozbudowę) infrastruktury placówek przedszkolnych, w tym infrastruktury o charakterze socjalno – bytowym (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30 proc. całkowitych kosztów projektu),

- adaptację i dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego, w tym infrastruktury o charakterze socjalno-bytowym (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30 proc. całkowitych kosztów projektu),

- zagospodarowanie terenu przyległego przeznaczonego na plac zabaw, ale tylko jako uzupełniający, a nie zasadniczy element projektu i do wysokości 30 proc. wydatków kwalifikowanych,

- wyposażenie placówek przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego w sprzęt dydaktyczny, pomoce optymalizujące proces kształcenia – ponownie tylko jako element projektu – do 30 proc. wydatków kwalifikowanych.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydatki na budowę lub modernizację infrastruktury o charakterze administracyjno-biurowym nie mogą być ujęte w budżetach projektów jako wydatki kwalifikowane. Inaczej, wydatki na takie prace nie podlegają dofinansowaniu. Pozostałe wydatki, tj. uznane jako kwalifikowane mogą podlegać rozliczeniu w proporcji: 85 proc. wkład unijny, 15 proc. wkład własny inwestora. Łącznie na sfinansowanie wszystkich projektów władze województwa w tym konkursie zamierzają przeznaczyć 12 mln zł. Należy jeszcze podkreślić, że oprócz wielu innych celów i rezultatów, jakie powinny przynieść realizowane projekty, jednym z najważniejszych i obligatoryjnych jest zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach lub innych placówkach wychowawczych. To kryterium musi być spełnione przez każdy zgłaszany projekt.

Ważne

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do 28 września. Później nastąpi ich weryfikacja i ocena, a wyniki konkursu powinny być znane w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Podmioty zainteresowane złożeniem dokumentacji znajdą więcej szczegółowych informacji, w tym regulamin konkursu, wytyczne, wzory dokumentów oraz kryteria oceny projektów na stronie www.rpo.lubuskie.pl.