Miejscowy plan dla 34,5 ha terenu w sołectwie Rajsko uchwaliła 30 grudnia 2003 r. Rada Gminy Oświęcim. Przewidywał m.in., że do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach i usuwanie ich w sposób wskazany przez gminę.

Na ten zapis planu oraz na przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska powołał się wójt gminy Oświęcim, zgłaszając sprzeciw w sprawie zamiaru użytkowania już gotowej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zamiar jej budowy zgłosił wcześniej staroście oświęcimskiemu Marcin Ł. (dane zmienione). Starosta przyjął zgłoszenie i nie zgłosił sprzeciwu. Ale zgodnie z art. 152 ust. 4 prawa ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji nowej instalacji można przystąpić dopiero wtedy, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni nie zgłosi sprzeciwu.

Wójt wskazał, że zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska dla nowo zbudowanej instalacji wymagane jest wykonanie środków technicznych chroniących środowisko. Zgodnie z miejscowym planem do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej takim środkiem chroniącym środowisko w zakresie odprowadzania ścieków jest gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach i usuwanie ich w sposób wskazany przez gminę. Odprowadzanie ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków nie spełnia tych wymogów.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie oceniło, że sprzeciw był uzasadniony.

Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który uchylił obie decyzje: Kolegium i wójta. Stwierdził, że zapis w miejscowym planie nie daje podstaw do zgłoszenia sprzeciwu. Byłby on uzasadniony, jeżeli nowa instalacja nie spełniałaby wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 prawa ochrony środowiska. A więc nie zapewniałaby ona wykonania wymaganych przepisami lub decyzjami administracyjnymi środków technicznych chroniących środowisko.

– Tu tak nie jest – orzekł. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidują, że jeżeli nieruchomość jest wyposażona w oczyszczalnię ścieków spełniającą wymogi techniczne, korzystający z tego urządzenia spełnia określone w tej ustawie kryteria utrzymania czystości i porządku na nieruchomości. W przydomowych oczyszczalniach ścieki są bowiem neutralizowane i wprowadzane do wód lub ziemi jako już oczyszczone.

Sygnatura akt: II SA/Kr 704/16

Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: d.frey@rp.pl

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ