Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że zgodnie z art. 13 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 237, poz. 1654) warunkiem skorzystania z uzupełniającej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz uzupełniającej części dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym (tj. obowiązującym od 1 stycznia 2012 r.) a dotychczasowym (tj. obowiązującym do 31 grudnia 2011 r.) wymiarem dodatkowego urlopu, jest korzystanie z tego urlopu w dniu 1 stycznia 2012 r.

Części dodatkowego urlopu udziela się jednorazowo w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż trzy dni przed rozpoczęciem korzystania z takiej części urlopu.

Jednocześnie w świetle art. 15 tej ustawy pracownik-ojciec wychowujący dziecko korzystający z urlopu ojcowskiego ma prawo do uzupełniającej części urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym (od 1 stycznia 2012 r. dwa tygodnie) a dotychczasowym (do 31 grudnia 2011 r. tydzień) wymiarem urlopu ojcowskiego. Także w tym wypadku warunkiem koniecznym do skorzystania z uprawnienia jest korzystanie przez pracownika z urlopu ojcowskiego w dniu 1 stycznia 2012 r.

Części urlopu ojcowskiego udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu w dotychczasowym wymiarze, na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż trzy dni przed rozpoczęciem korzystania z takiej części urlopu.