Emisja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. W trakcie budowy księgi popytu zebrano zapisy na kwotę przekraczającą 1 miliard euro od ponad 70 inwestorów „real money" (tj. funduszy inwestycyjnych i emerytalnych). W ostatecznym kształcie księga składała się z inwestorów europejskich, wśród których dominowali inwestorzy z Niemiec, Skandynawii oraz Austrii. Listy przydzielono głównie funduszom (55%) i bankom (28%). Wyemitowane listy notowane są na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu.

W celu zabezpieczenia ryzyka walutowego i stopy procentowej, wynikającego z emisji listów zastawnych w euro, które sfinansują portfel kredytowy w złotówkach, zastosowano specjalnie skonstruowany instrument pochodny, polegający na wymianie nominałów w różnych walutach oraz przepływów odsetkowych (CIRS – Cross-currency Interest Rate Swap). Specyfika tej transakcji polega na braku możliwości jej zakończenia w przypadku niewypłacalności emitenta oraz zabezpieczeniu praw kontrahenta na równi z posiadaczami listów zastawnych poprzez wpis transakcji do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

Zastosowanie transakcji zabezpieczającej miało istotny wpływ na ocenę agencji ratinowej Moody's, która nadała wyemitowanej serii listów rating na poziomie Aa3. Warto podkreślić, że jest to pierwsza w Polsce tego typu transakcja z kontrahentem zewnętrznym, a w całej Europie przeprowadzono jedynie kilka podobnych transakcji.

Nadzór nad transakcją sprawował Grzegorz Namiotkiewicz, partner współkierujący Departamentem Bankowości i Finansów Clifford Chance w Warszawie oraz David Dunnigan, partner w Departamencie Capital Markets w Londynie. W skład zespołu weszli również Grzegorz Abram, counsel kierujący Grupą Dłużnych Rynków Kapitałowych w Warszawie, Aleksandra Rudzińska, senior associate w tej grupie, Roksana Kałużna, junior associate w tej samej grupie, Eric Green, senior associate w Departamencie Capital Markets w Londynie oraz Ayan Koshal, senior associate w tym departamencie. W zakresie transakcji swap doradzał Andrzej Stosio, partner współkierujący Departamentem Bankowości i Finansów Clifford Chance w Warszawie, Aleksandra Rudzińska oraz Daniel Deacon, senior associate w londyńskim Departamencie Bankowości i Finansów.