Strzelnica miała powstać w Szczyrku na stoku góry opanowanej przez turystów i liczne szkółki narciarskie z wyciągami. Przyszły inwestor wystąpił do burmistrza Szczyrku o zatwierdzenie jej regulaminu.

Czytaj także: NIK: na szkolnych strzelnicach nie jest bezpiecznie

Przepisy ustawy o broni i amunicji oraz rozporządzenia wykonawczego z 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic wymagają, aby przed zatwierdzeniem regulaminu, który określa zasady bezpieczeństwa, przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Należy sprawdzić, czy obiekt powstał legalnie, i czy zachowano wymogi bezpieczeństwa.

W wyniku takiego postępowania burmistrz Szczyrku nie zatwierdził regulaminu. Wnioskodawca nie wykazał bowiem zgodności zorganizowania strzelnicy z przepisami budowlanymi. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej utrzymało w mocy decyzję burmistrza. Miał on bowiem prawo żądać przedstawienia pozwolenia na budowę i decyzji środowiskowej.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wnioskodawca twierdził, że do wydania decyzji o zatwierdzeniu regulaminu strzelnicy wystarczy utworzenie i załączenie do wniosku regulaminu zgodnego z wzorcem określonym w załączniku do rozporządzenia z 2000 r. Zdaniem skarżącego na tym kończą się kompetencje burmistrza.

Skarga jest bezzasadna – orzekł WSA. Burmistrz Szczyrku i SKO nie oceniali zgodności lokalizacji, budowy czy użytkowania strzelnicy z odrębnymi przepisami, np. prawa budowlanego. Stwierdzili natomiast, że skarżący nie przedstawił dokumentów potwierdzających taką zgodność. Zatwierdzenie regulaminu, czego wymaga ustawa o broni i amunicji, nie może polegać wyłącznie na sprawdzeniu, czy przedstawiony regulamin jest zgodny z regulaminem wzorcowym. Musi on odnosić się do konkretnego obiektu, a nie do mającego dopiero powstać.

Jego zatwierdzenie jest jedynie końcowym etapem. Wcześniej właściwe organy, np. architektoniczno-budowlane, muszą ocenić legalność lokalizacji i budowy strzelnicy oraz możliwość przystąpienia do jej użytkowania. Ponieważ skarżący mimo wezwania starosty nie przedstawił takich dokumentów, burmistrz nie mógł przejść do finalnego etapu, czyli do zatwierdzenia regulaminu – podkreślił sąd.

Ze względu na usytuowanie przyszłej strzelnicy w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego będzie ona wymagać nie tylko oceny pod względem przepisów budowlanych i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i mienia, ale także oceny organów ochrony środowiska oraz ochrony przyrody.

Sygnatura akt: IV SA/Gl 797/18