Wyrok WSA dotyczył bezskuteczności czynności przekazania w kwietniu 2020 roku rejestru PESEL Poczcie Polskiej przez ministra cyfryzacji w związku wyborami korespondencyjnymi z 10 maja 2020 r., które ostatecznie się nie odbyły. Skargi zostały złożone przez Pocztę Polską oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Zarówno Poczta Polska jak i Kancelaria premiera wnoszą o uchylenie wyroku WSA w Warszawie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania lub o odrzucenie pierwszej skargi Rzecznika Praw Obywatelskich, o co dodatkowo wnioskowała Kancelaria w swojej skardze złożonej przez ministra cyfryzacji. W kwietniu 2020 roku minister cyfryzacji Poczta Polska uzyskała dostęp do danych osobowych wszystkich obywateli Polski, którzy ukończyli 18. rok życia przed 10 maja 2020 i mieszkają w Polsce zamieszczonych w rejestrze PESEL.

Czytaj też:

Jest uzasadnienie wyroku WSA ws. wyborów kopertowych

Według informacji, które uzyskał RPO dane osobowe zostały zapisane na płycie DVD oraz zabezpieczono hasłem, a "Płytę przekazano osobie reprezentującej Pocztę Polską po uprzednim zweryfikowaniu jej tożsamości. Przesyłka była konwojowana przez Pocztę Polską. Hasło do danych zapisanych na płycie nie zostało przekazane razem z płytą, lecz osobnym kanałem komunikacyjnym". Dane jakie zostały przekazane to m.in. imię i nazwisko, PESEL, a nawet adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

Minister informował, że czynności zostały podjęte na wniosek Poczty Polskiej i na podstawie tzw. specustawy covidowej. Już w maju tego samego roku RPO zaskarżył działania ministra do sądu administracyjnego, który orzekł o bezskuteczności czynności argumentując to tym, że w tamtym czasie Poczcie Polskiej nie przysługiwały kompetencje do organizowania wyborów na Prezydenta, a zatem czynność ministra w ocenie sądu wadliwa.

Według skargi kasacyjnej Poczty Polskiej nieistotny jest brak przepisów o głosowaniu korespondencyjnym w dniu wnioskowania o udostępnienie danych, w skardze KPRM podkreślono że minister działał na podstawie i w obowiązku z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W swojej odpowiedzi RPO podkreślił, że udostępnienie danych mogło się odbyć jedynie na podstawie ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP, która weszła w życie dopiero 9 maja 2020 r, z tego tytułu wnosi o oddalenie skargi.

Na wokandzie NSA jest jeszcze inna sprawa rozpoczęta przez skargę RPO – na decyzję premiera nakazującą Poczcie Polskiej przygotowanie wyborów korespondencyjnych. WSA orzekł, że ta decyzja premiera rażąco naruszyła prawo. Prezes Rady Ministrów odpowiedział złożeniem skargi kasacyjnej broniąc się tym, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie popełnił szereg błędów dotyczących faktów i ich oceny pod względem prawnym.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Sprawy nie mają jeszcze wyznaczonego terminu na ich rozpatrzenie.