Wprowadzenie stanu epidemii przypada na okres, gdy większość podmiotów, w tym jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są sporządzić i zatwierdzić sprawozdania za rok 2019. Proces ten polega na wykonaniu szeregu prac analityczno-kontrolnych oraz uzgadniających (w tym inwentaryzacyjnych), wymagających od służb finansowo-księgowych wzmożonego nakładu pracy. Z tego powodu ustawodawca w art. 15 zzh ust. 1 specustawy koronawirusowej upoważnił ministra finansów do wyznaczania nowych terminów na wykonanie tych obowiązków. Ten, wydał na tej podstawie rozporządzenie z 31 marca 2020 r. (patrz podstawa prawna) i przesunął dotychczasowe terminy dotyczące pokwitowania wykonania budżetu za poprzedni rok o 60 dni.

Czytaj także: Koronawirus: usprawnienia w funkcjonowaniu samorządu

Przesunięcie terminu na sporządzenie sprawozdań powoduje tym samym odroczenie terminu na podjęcie uchwały w sprawie udzielania absolutorium wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), zarządowi powiatu lub województwa. Ponieważ procedura ta została połączona w ustawach ustrojowych z rozpatrzeniem raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego, automatycznie nastąpiło także odroczenie momentu, w którym ma nastąpić głosowanie w radzie/sejmiku za udzieleniem wotum zaufania dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarządu powiatu lub województwa. Zgodnie bowiem z art. 28aa ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje raport o stanie jst podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Analogiczna zasad obowiązuje w ustawach ustrojowych powiatu i województwa.

Te połączone procedury, tj udzielenia absolutoriom i wotum zaufania w obecnym roku muszą się odbyć do 29 sierpnia. Pierwotnie ustawodawca pominął termin, w którym organ wykonawczy jst ma złożyć radzie/sejmikowi raport o stanie gminy, powiatu, województwa. Ten błąd został skorygowany przez ustawę z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875). Dodała ona w specustawie koronawirusowej art. 15 zzzzzz, w którym o 60 dni przesunięto termin. Oznacza to, że wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub województwa musi złożyć raport radzie/sejmikowi do 30 lipca (dotychczas ten termin przypadał na 31 maja).

Przesunięcie terminów w 2020 roku

Opis obowiązku Termin

Dotychczasowy Obecny

Zarząd jst*) przedstawia radzie/sejmikowi raport o stanie jst 31 maja 30 lipca

Zarząd jst*) przedstawia radzie/sejmikowi sprawozdanie finansowe 31 maja 30 lipca

Komisja rewizyjna przedstawia radzie/sejmikowi wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jst*) 15 czerwca 14 sierpnia

Rada/sejmik rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jst wraz

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 30 czerwca 29 sierpnia

Rada/sejmik podejmuje uchwałę w sprawie

absolutorium dla zarządu jst*) 30 czerwca 29 sierpnia

Rada/sejmik podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia zarządowi jst*) wotum zaufania 30 czerwca 29 sierpnia

*) zarząd jst czyli wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub województwa

Podstawa prawna: Art. 15zzh ust. 1 i 3, art. 15 zzzzzz ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

§ 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (DzU poz. 570)