Do takich sposobów należą m.in. lokalne programy osłonowe. Ich tworzenie i prowadzenie umożliwiają przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Właśnie z tych uregulowań skorzystała Rada Miasta Gliwice, uchwalając w lutym 2021 r. gliwicki program osłonowy udzielania pomocy osobom, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania.

Uchwały nie zaakceptował wojewoda śląski i stwierdził jej nieważność. Podkreślił, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej program osłonowy ma zawierać ogólne wytyczne skierowane do organów pomocy społecznej. Nie może zatem rozstrzygać o jakichkolwiek prawach czy obowiązkach mieszkańców gminy. Ustalenie w uchwale jego zakresu podmiotowego, przesłanek przyznania zasiłku celowego oraz zakresu udzielania wsparcia wykracza poza granice przewidziane w ustawie dla lokalnego programu.

Czytaj więcej

Pieniądze na żywność nie przekreślają pomocy w zakupie leków - wyrok WSA

Miasto zaskarżyło rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Zdaniem skarżącego kwestionowana uchwała nie jest aktem kierownictwa wewnętrznego, ponieważ jej regulacje będą się odnosiły do ogółu mieszkańców gminy.

WSA uznał jednak, że uchwała naruszyła przepisy. Wprowadziła kryteria, które modyfikują kryteria ustawowe – stwierdził sąd. – Po opublikowaniu programu osłonowego w Dzienniku Urzędowym Województwa akt wewnętrzny, skierowany wyłącznie do organu pomocy społecznej, stał się prawem miejscowym, a uchwała o programie osłonowym wprowadziła kryteria, modyfikujące kryteria ustawowe. Dotyczy to np. częstotliwości przyznawanej pomocy –wyjaśniał sędzia Artur Żurawik. – A ponieważ uchwała organu samorządowego nie może zmieniać regulacji ustawowych, doszło do istotnego naruszenia prawa – dodał.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Gl 579/21