„Zatrudnienie nauczyciela na różnych stanowiskach, dla których określony został różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin może nastąpić, gdy nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje do wszystkich stanowisk, na jakich ma być zatrudniony." Tej treści zapis znalazł się w uchwale rady powiatu w Środzie Śląskiej w sprawie zasad ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat jest organem prowadzącym.

Zapis ten uchylił wojewoda dolnośląski, rozstrzygnięciem nadzorczym z 4 czerwca 2013 r. (sygn. akt NK-N.4131.187.3.2013.RJ1). Organ nadzoru uznał bowiem, że zapis ten narusza, w istotny sposób, art. 42 ust. 7 w związku z art. 11 Karty nauczyciela.

Wszystkich czynności z zakresu prawa pracy w szkole dokonuje jej dyrektor

- Przytoczonym zapisem rada powiatu określiła wymagania (obowiązek posiadania wymaganych kwalifikacji do wszystkich stanowisk, na jakich ma być zatrudniony) dla nauczyciela zatrudnionego na różnych stanowiskach, dla którego określony został różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin – relacjonuje Aleksander Marek Skorupa, wojewoda dolnośląski. – Takie uregulowanie nie tylko wykracza poza delegację zawartą w art. 42 ust. 2 Karty nauczyciela, lecz w sposób istotny narusza art. 39 ust. 3 ustawy o systemie oświaty – dodaje.

Zgodnie z przytoczonym przepisem ustawy o systemie oświaty to do zadań dyrektora szkoły lub placówki należy pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli. W szczególności to dyrektor decyduje w sprawach zatrudniania nauczycieli, przyznawania im nagród oraz wymierzania kar porządkowych, a także występowania z wnioskami, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

- Przepis ten określa zakres zadań i kompetencji dyrektora szkoły publicznej oraz obszar jego odpowiedzialności – mówi wojewoda dolnośląski. – Jednocześnie zadania te nie stanowią katalogu zamkniętego – wyjaśnia Aleksander Marek Skorupa.

W ocenie organu nadzoru kierowanie szkołą oznacza różne czynności organizacyjne i kierownicze dyrektora, który może m.in. dokonywać - w pełni samodzielnie – wszelkich czynności z zakresu prawa pracy, w tym zawierać umowy o pracę. Autonomiczną pozycję dyrektora potwierdza też art. 7 Karty nauczyciela, który stanowi, że dyrektor kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Natomiast orzecznictwo sądowe wyklucza jakąkolwiek ingerencję w sprawy zatrudniania i zwalniania pracowników ze strony organu prowadzącego. Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 19 kwietnia 2006 r., stwierdził, że wszystkich czynności z zakresu prawa pracy w szkole dokonuje dyrektor (sygn. akt IV SA/Wr 313/05).

- Zatem wprowadzenie uchwałą organu prowadzącego szkołę obowiązku posiadania przez nauczyciela zatrudnianego na różnych stanowiskach (dla którego określony został różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin) posiadania wymaganych kwalifikacji do wszystkich stanowisk, na jakich ma być zatrudniony, jest ograniczeniem ustawowych kompetencji dyrektora – argumentuje Aleksander Marek Skorupa. – Zwłaszcza, że ani Karta Nauczyciela, ani ustawa o systemie oświaty nie przewidują dla organu prowadzącego kompetencji do określania kryteriów i wymagań, na podstawie których będą zatrudniani pracownicy przez dyrektora szkoły lub placówki - dodaje.

Podobne stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 20 grudnia 2012 r. stwierdzając, że zakaz ingerencji organu prowadzącego w kompetencje dyrektora wynika także z art. 34b ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę może ingerować w jej działalność wyłączenie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. Ustalanie więc wytycznych w zakresie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych czy to poprzez określanie sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych, czy też zasad zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników, wkracza w zakres ustawowych zadań realizowanych przez kierujących nimi dyrektorów (sygn. akt II SA/Rz 1145/12).

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ