W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowej ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Okazuje się, że zmiana przygotowana w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, choć realizuje wiele postulatów dotyczących doprecyzowania obecnych przepisów, przewiduje także wątpliwe zmiany.

Bezsensowne zakazy...

Związkowcy krytykują pozostawienie w ustawie przepisów zakazujących strajków pracownikom zatrudnionym w organach władzy państwowej, administracji publicznej i samorządowej. Tym bardziej że zapowiadają oni protesty niezadowoleni z wysokości wynagrodzeń. W Trybunale Konstytucyjnym od 2014 r. na rozstrzygnięcie czeka skarga NSZZ Solidarność na przepisy (sygn. K 23/14), w której dowodzą, że ten zakaz nie powinien dotyczyć wszystkich zatrudnionych w administracji, np. personelu pomocniczego.

Czytaj więcej

Płaca minimalna poniżej oczekiwań. Związkowcy zapowiadają protesty

Nowa ustawa zakazuje też tzw. strajków solidarnościowych, wszczynanych dotychczas w imieniu pracowników, którym przepisy zakazują strajku.

Pracodawcy postulują przyspieszenie badania legalności strajku. – Istotne znaczenie ma kwestia uregulowania możliwości badania legalności sporu, a nie samego referendum strajkowego. Pracodawcy RP już wcześniej proponowali, aby sądowy tryb badania legalności sporu odbywał się analogicznie jak w art. 111 § 2 i 3 kodeksu wyborczego albo art. 16 prawa o zgromadzeniach, czyli w postępowaniu nieprocesowym trwającym 24 godzin – komentuje Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP. – Będziemy to podtrzymywać w swoim stanowisku.

...i zmiany na plus

Nowe przepisy przewidują 14-dniowy termin dla sądu na wskazanie, czy strajk jest legalny czy nie. Może to więc na wiele dni zamrozić kosztowny dla przedsiębiorcy spór.

Pracodawcy z zadowoleniem przyjmują inne zmiany, np. określenie maksymalnego czasu trwania sporu oraz konieczność wyłonienia wspólnej reprezentacji organizacji związkowych, która będzie niezbędna do wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego. Będzie to miało duże znaczenie w sytuacji, gdy pracodawca porozumie się z większością związków toczących spór, a np. jeden związek nadal porozumienia nie podpisze, co obecnie wstrzymuje zakończenie sporu.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne

Barbara Surdykowska z biura eksperckiego NSZZ Solidarność

Trudno zaakceptować przepisanie w nowej ustawie obecnego brzmienia art. 19 ust 3. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ograniczającego prawo do strajku pracownikom zatrudnionym w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz prokuraturze. To kompletnie niepoważny przejaw lenistwa intelektualnego. W Trybunale Konstytucyjnym od 2014 r. czeka na rozstrzygnięcie skarga NSZZ Solidarność, w której podważamy to ograniczenie jako sprzeczne z konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Także doktryna polskiego prawa pracy wskazuje na wątpliwości w tym zakresie, gdyż przepisy nie odróżniają osób sprawujących władzę i pracowników zatrudnionych w administracji. Niejasne przepisy powodują ograniczenie uprawnień sporej grupy pracowników, jednak rząd nie skorzystał z okazji aby to zmienić.