To oznacza, że prezydent nie może podpisać ustawy.

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie badał tzw. prewencyjny wniosek prezydenta o zbadanie noweli (z 11 września 2019 r.) kilu ustaw rozszerzający obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez parlamentarzystów i szefów najwyższych organów państwa) na ich dzieci, dzieci małżonka i dzieci przysposobione.

Jak uzasadniano tę nowelę ma ona na celu zapewnienie większej niż dotychczas transparentności życia publicznego poprzez rozszerzenie zakresu oświadczeń majątkowych zwłaszcza przez polityków ale też wysokich urzędników państwa.

Poseł Marek Ast w imieniu Sejmu przyznał przed TK, że ustawę przyjęto znaczną większością głosów, pod naciskiem opinii publicznej, zresztą przy niewielkiej liczbie przeciw.

Prezydent Andrzej Duda miał jednak do niej zastrzeżenia i skorzystał z tzw. prewencyjnej kontroli ustawy kierując ją przed podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

TK sprawdzi ustawę o składaniu oświadczeń majątkowych przez najważniejsze osoby w państwie

We wniosku do TK prezydent wskazał, że ustawa wprowadza obowiązek składania oświadczeń majątkowych dotyczących nie tylko majątku osobistego i objętego małżeńską wspólnością majątkową polityka lub wysokiego urzędnika, ale także majątku osobistego małżonka, majątku (osobistego i wspólnego) dzieci własnych polityka (składającego oświadczenie), ale też dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osoby pozostającej we wspólnym pożyciu.

Dochodzić może zatem do konfliktu konstytucyjnie chronionych wartości: prawa obywateli do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne, z prawem do ochrony prawnej życia prywatnego. Obowiązek wskazania całego zgromadzonego majątku wraz z drobiazgowym wyliczeniem jego składników głęboko wkracza w prywatność i może naruszać dobra osobiste tych osób, stawiając je w złym świetle i sugerować, że określoną pracę, lub transakcję zawdzięczają swemu krewnemu. Częściowa anonimizacja informacji zawartych w oświadczeniach nie wyklucza zaś możliwość zidentyfikowania osób najbliższych i naruszenia ich prywatności.

Trybunałowi przewodniczył sędzia Bartłomiej Sochański, a sędzią sprawozdawcą był sędzia Wojciech Sych.

Sygn. sprawy: Kp 2/19