Sylwester bez alkoholu?

Sylwester to przede wszystkim czas zabawy, ale trzeba się liczyć także z nieprzewidzianymi zdarzeniami. Dlatego warto zorientować się, czy organizator imprezy odpowiednio zabezpieczył się przed ewentualnymi wypadkami, jakie mogą się przydarzyć jej uczestnikom.

Publikacja: 29.12.2014 16:41

Sylwester bez alkoholu?

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Nie ma problemu, jeśli idziemy na imprezę masową, na którą wstęp jest płatny, wówczas – zgodnie z przepisami – musi zostać wykupione odpowiednie ubezpieczenie, jednakże np. koncert na rynku, czy na błoniach stadionu niekoniecznie musi być w ten sposób zabezpieczony. Dlatego warto indywidualnie sięgnąć po polisę OC i ubezpieczenie na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków i uważać, aby nie wypić więcej niż lampki szampana z okazji powitania Nowego Roku.

Ubezpieczyciele zachęcają jednak także organizatorów imprez, aby w każdej sytuacji wykupywali ubezpieczenie. Grzegorz Łapiński, z departamentu ubezpieczeń OC Warty uważa, że już w momencie przystępowania do organizacji imprezy o charakterze rozrywkowym należy dokładnie ją zakwalifikować czy ma charakter masowy czy zwykły. - Decyduje o tym przede wszystkim charakter imprezy oraz liczba udostępnianych miejsc - wyjaśnia. - Jeżeli organizowana impreza będzie zaklasyfikowana jako impreza masowa, na którą dodatkowo wstęp jest odpłatny wówczas na organizatorze imprezy będzie ciążył obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy.

O tym, czym mamy do czynienia z impreza masową, rozstrzyga ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. W ustawie czytamy, że przez  imprezę masową należy traktować odpłatna imprezę artystyczno-rozrywkowa, która odbywać się ma na stadionie lub w innym miejscu poza budynkiem w którym liczba miejsca przekracza tysiąc osób. Jeśli impreza odbywa się w hali lub innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy to liczba uczestników wynosi nie mniej niż pięćset osób. Do imprez masowych według ustawy nie należą np. festyny, widowiska teatralne i koncerty organizowane w szkołach, kinach, domach kultury ale również zamknięte imprezy pracownicze organizowane przez pracodawców. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej regulowana jest z kolei Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

- Zakres takiego ubezpieczenia jest bardzo szeroki, albowiem obejmuje praktycznie wszystkie szkody wyrządzone uczestnikom imprezy w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego organizatora imprezy masowej – zaznacza Łapiński. - W takich ubezpieczeniach nie można stosować żadnego umownego ograniczenia zakresu odpowiedzialności, szerszego niż katalog włączeń, który jest określony w rozporządzeniu. Z kolei suma gwarancyjna jest odzwierciedleniem rodzaju przeprowadzanej imprezy oraz liczby osób biorących w niej udział. Dlatego też wysokość składki ubezpieczeniowej zależy głównie od wysokości sumy gwarancyjnej.

Przykładowo organizator imprezy masowej organizujący koncert karnawałowy, przeprowadzany w budynku, gdzie liczba miejsc nie przekracza 1000 , minimalna suma gwarancyjna wynikająca z rozporządzenia wynosi 10 000 euro. W przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 1 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1.000 euro. Jak widać dla tego typu imprez masowych sumy gwarancyjne nie są wysokie. Stąd  klienci bardzo często wnioskują albo o wyższe sumy gwarancyjne lub też o zawarcie dobrowolnego, nadwyżkowego ubezpieczenia OC ponad sumy określone rozporządzeniem.

W przypadku gdy mamy zamiar zorganizowania imprezy artystyczno –rozrywkowej nie masowej (nieodpłatnej, niepodlegającej pod obowiązkowe ubezpieczenia OC) przeznaczonej np. dla mieszkańców osiedla, klientów, kontrahentów lub dla pracowników firmy – mamy możliwość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu organizacji takiej imprezy. Ubezpieczenie szczególnie istotne jest, jeśli impreza dedykowana jest dla bardzo dużej liczby uczestników. Takie ubezpieczenie zapewni ochroną OC z tytułu szkód wyrządzonych uczestnikom imprezy, artystom przeprowadzającym imprezę ale również osobom postronnym nie biorących udziału w imprezie, czy w sąsiadującym mieniu osób trzecich. Katalog szkód jest bardzo szeroki. Począwszy od drobnych szkód takich jak skaleczenia, potłuczenia, zniszczenie odzieży, po poważne szkody osobowe wymagające długotrwałej hospitalizacji lub rehabilitacji (nie kiedy również do wypłaty renty dla poszkodowanego), czy też po szkody rzeczowe powstałe w mieniu np.  zaprószenie ognia w sąsiedniej nieruchomości, zniszczenie zaparkowanego nieopodal pojazdu na skutek nieprawidłowego przeprowadzenia pokazu fajerwerków.

- Jak widać z powyższego, posiadanie dobrego ubezpieczenia OC jest bardzo istotne,  zwłaszcza w świetle obserwowanego wzrostu świadomości poszkodowanych co do możliwości dochodzenia roszczeń od sprawcy szkody – podkreśla ekspert. - Rolą takiego ubezpieczenia OC jestem przede wszystkim zabezpieczenie Ubezpieczonego organizatora imprezy przed ryzykiem wyrządzenia szkód o znacznych rozmiarach. Wystąpienie dużej szkody liczonej w setkach tysięcy złotych może zaburzyć płynność finansową organizatora imprezy, prowadząc niekiedy do bankructwa - zwłaszcza gdy mamy do czynienia z niedużym przedsiębiorstwem, fundacją.

Dlatego ważne jest aby takie ubezpieczenie było dobrze dostosowane do charakteru organizowanej imprezy. Jeżeli w celu przeprowadzenia imprezy organizator będzie korzystał z usług podwykonawców np. w kontekście powierzonych usług firmom cateringowym, zespołom artystycznym, czy też firmom montującym scenę - należy zwrócić uwagę czy ubezpieczenie będzie uwzględniało odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców.  W przypadku oferowania napoi, żywności na takiej imprezie polisa powinna uwzględniać szkody spowodowane przez produkt . Nie należy również zapominać o uwzględnieniu w polisie odpowiedzialności cywilnej  tytułu organizacji pokazów sztucznych ogni. Określając sumę ubezpieczenia dla takiej polisy, podobnie jak w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia, należy uwzględnić w niej charakter imprezy oraz liczbę osób biorących w niej udział. W praktyce takie sumy ubezpieczenia oscylują od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych.

Często stosowanym rozwiązaniem zapewniającym taką ochronę,  jest uwzględnienie organizowanych imprez, eventów w ramach posiadanych przez przedsiębiorstwo polis OC działalności ogólnej - gdzie organizowana impreza jest jedną z działalności zgłaszanej do ochrony OC.

Leon Pierzchalski, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych, Uniqa dodaje, że obok zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przebywającym gościom jak i pracownikom, nie mniej ważne jest zabezpieczenie posiadanego majątku jak i majątku powierzonego organizatorowi przez osoby trzecie (gości) np. samochody, ubrania, depozyty, etc.

- Podczas zabawy sylwestrowej występuje podwyższone ryzyko powstania wielu negatywnych zdarzeń losowych – uważa Pierzchalski. - Do najczęstszych można zaliczyć brak odpowiedniej ochrony w lokalu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie i w związku z tym występują kradzieże i rabunki niejednokrotnie efektem jest także pobicie gości. Drugim częstym zdarzeniem są niestety pożary wywołane błędami w posługiwaniu się sztucznymi ogniami czy nieostrożnością bawiących się gości lub obsługi pracującej np. w kuchni.

O ile należy się liczyć z tym, że goście na zabawie sylwestrowej będą pod wpływem działania alkoholu to niedopuszczalne jest aby pod takim działaniem znajdowała się obsługa lokalu. Coraz rzadziej, ale jednak nadal zdarzają się także szkody polegające na zatruciach pokarmowych uczestników zabawy.

- Podczas imprez sylwestrowych czy karnawałowych niestety relatywnie często dochodzi do drobnych zdarzeń, takich jak uszkodzenia ciała (w wyniku potknięcia, poślizgnięcia), uszkodzenia odzieży lub rzeczy osobistych – wyjaśnia Marcin Pabiś, kierownik Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej i Ochrony Prawnej w Concordia Ubezpieczenia. - Mogą także zdarzyć się poważniejsze wypadki, takie jak np. poparzenia (z reguły przez nieprawidłowo używane fajerwerki) lub uszkodzenia pojazdów gości (np. spadający z dachu śnieg).

Dodaje jednak, że organizator nie będzie odpowiadał za szkody wyrządzone nam bezpośrednio przez innych uczestników zabawy lub osoby trzecie, chyba że nie zapewni właściwego bezpieczeństwa gościom (np. dopuści do udziału osób nieuprawnionych w imprezie lub nie zareaguje na niebezpieczne zachowania gości). Obowiązek taki spoczywa także na organizatorze imprezy nieformalnej, urządzanej np. w domu, niemniej wówczas przy ocenie zakresu odpowiedzialności takiej osoby, należy mieć na względzie, że nie jest ona profesjonalistą, będzie zatem odpowiadać tylko za ewidentne zaniedbania, które doprowadziły do wystąpienia szkody u osoby trzeciej.

- Faktem jest, że większość uczestników imprez sylwestrowych pozostaje pod wpływem alkoholu – mówi dyrektor. - Warto zatem pamiętać, że w przypadku osób poszkodowanych, sam fakt pozostawania pod wpływem alkoholu może powodować wyłączenia lub ograniczenie prawa do dochodzenia odszkodowania jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. jeżeli nastąpił upadek ze schodów na skutek utraty równowagi w następstwie nadmiernej konsumpcji).

Aktualnie, wiele podmiotów zajmujących się profesjonalnie organizacją imprez posiada wykupione ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Warto jednak upewnić się, że odpowiedzialność ta obejmuje szkody powstałe w związku z organizacją imprez – najczęściej tego typu zakres odpowiedzialności wymaga wykupienia tzw. klauzuli dodatkowej i zapłaty dodatkowej składki. W przypadku osób prywatnych, szkody wyrządzone osobom trzecim powinny być pokryte z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – niemniej w tym przypadku, należy mieć na uwadze, iż niemal wszyscy ubezpieczyciele wyłączają z zakresu szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego będącego pod wpływem alkoholu.

Nie ma problemu, jeśli idziemy na imprezę masową, na którą wstęp jest płatny, wówczas – zgodnie z przepisami – musi zostać wykupione odpowiednie ubezpieczenie, jednakże np. koncert na rynku, czy na błoniach stadionu niekoniecznie musi być w ten sposób zabezpieczony. Dlatego warto indywidualnie sięgnąć po polisę OC i ubezpieczenie na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków i uważać, aby nie wypić więcej niż lampki szampana z okazji powitania Nowego Roku.

Pozostało 95% artykułu
Ubezpieczenia
OFE dały zarobić lepiej niż lokaty bankowe i subkonta ZUS
Ubezpieczenia
Po wyborze nowego zarządu kapitalizacja PZU w górę o blisko miliard złotych
Ubezpieczenia
Rekord sprzedaży polis majątkowych i życiowych Warty
Ubezpieczenia
Artur Olech prezesem PZU. Potrzebna jest zgoda KNF
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Ubezpieczenia
Klimat i inflacja stoją za wyższymi cenami polisy