Taką odpowiedź otrzymał z resortu Zbigniewa Ziobry rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Na początku listopada zwrócił  ministrowi uwagę na istotny społecznie, a od lat nierozwiązany problem rynku usług firm, które w imieniu poszkodowanych obywateli dochodzą roszczeń o odszkodowania. Do Biura RPO napływa coraz więcej skarg w takich sprawach. Chodzi o takie problemy jak: pobieranie przez te kancelarie zbyt wygórowanego wynagrodzenia, zawieranie umowy z poszkodowanym w sytuacji, gdy jego stan uniemożliwiał mu świadome podjęcie takiej decyzji. Skarżący wskazują też na  ryzyko nieotrzymania środków przez klienta albo otrzymania ich z opóźnieniem, w sytuacji gdy wypłacone odszkodowanie trafi najpierw na konto firmy.

Zdaniem Rzecznika, w szczególnie trudnej sytuacji mogą znaleźć się klienci tych firm odszkodowawczych, wobec których prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne czy upadłościowe. Obywatele zwracający się do RPO obawiają się, że konsekwencją może być brak wypłat kwot uzyskanych na rzecz klientów tych firm. To może zaś pozbawić ich środków na rehabilitację, leczenie, pomimo wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela (na konto firmy odszkodowawczej).

Czytaj więcej

Poszkodowani przez „odszkodowalnie”. Resort Ziobry pracuje nad zmianami

Projekt uzyskał wstępnie pozytywną opinię Rządowego Centrum Analiz. Czeka na wpisanie w wykazie prac rządu, a potem zostanie skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych, także do zaopiniowania przez RPO.

Jak informuje Marcin Warchoł, projekt  zakłada model podzielonej płatności przez podmiot zobowiązany (np. zakład ubezpieczeń), tj. miałby on przekazywać jedną część należnych środków bezpośrednio na rzecz pokrzywdzonego, a drugą - bezpośrednio na rzecz kancelarii odszkodowawczej w wysokości uzgodnionej z pokrzywdzonym, stanowiącej wynagrodzenie za świadczoną usługę.

Przewidziano także rozwiązania ograniczające prowizyjne (procentowe) wynagrodzenie kancelarii odszkodowawczych, które obecnie bywa narzucane konsumentom, w wysokości niewspółmiernie wysokiej do nakładu pracy kancelarii. Oto one, ustalone na obecnym etapie procedowania:

1) umowa pomiędzy przedsiębiorcą wykonującym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikającą z czynu niedozwolonego (tzw. „kancelarią odszkodowawczą), a konsumentem - polegającą na świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczenia z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikającą z czynu niedozwolonego, może określać wynagrodzenie tej kancelarii w stosunku do kwoty uzyskanej na rzecz klienta, nie więcej jednak niż 25 pro. tej kwoty.

2) postanowienia umowy, przewidujące zwrot wydatków kancelarii przez klienta lub pobieranie dodatkowych opłat obok kwoty wynagrodzenia są nieważne.

Ministerstwo Sprawiedliwości analizuje także propozycje Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczące projektu ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej.