W związku z planowanym utworzeniem przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU), we współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (UFG), tzw. Bazy Zdarzeń i Szkód (BZS), reprezentanci pomysłodawców przedstawili GIODO podstawowe informacje dotyczące tego projektu, ze szczególnym odniesieniem się do uwag zgłaszanych przez GIODO na wcześniejszym etapie prac nad nim.

Jak podkreślano, podstawowym celem utworzenia BZS jest umożliwienie zakładom ubezpieczeń działań mających na celu skuteczne przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej, do czego obligują je obowiązujące przepisy prawa. W opinii PIU, Generalny Inspektor, zbyt rygorystycznie podchodzi do ich interpretacji. Domaga się bowiem aby możliwość wymiany informacji o klientach została uregulowana w akcie rangi ustawowej, twierdząc jednocześnie, że może to naruszać tajemnicę ubezpieczeniową. Neguje również przekazywanie danych osobowych w trybie powierzenia ich przetwarzania na podstawie art. 31 ustawy.

Odnosząc się do stanowiska PIU, minister Andrzej Lewiński, z-ca GIODO zaznaczył, że rozumie potrzebę stworzenia mechanizmów umożliwiających przeciwdziałanie wyłudzaniu odszkodowań, lecz tworząc Bazę Zdarzeń i Szkód, należy dążyć do ustalenia poprawnie skonstruowanych podstaw prawnych jej funkcjonowania. Dyskusja mająca na celu zapoznanie się z argumentami każdej ze stron z pewnością się do tego przyczyni.